Βιολογική Κτηνοτροφία: Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση-Αρχίζουν οι ενστάσεις

Βιολογική Κτηνοτροφία: Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση-Αρχίζουν οι ενστάσεις
Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Δευτέρα 30/04/2018 και ώρα 00:00 :01 μέχρι την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπρόσθετα, προκειμένου να ολοκληρώσουν οι ΟΕ&Π τυχόν καταχώρηση στοιχείων σε φακέλους παραγωγών, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του ενημερώνει για τα εξής:

Α) Καταχώρηση στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΗΒΔ) από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π)

Ένας υποψήφιος που δεν είχε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (20/02/2018) αλλά είχε ενεργή σύμβαση στο παρελθόν την οποία διέκοψε πριν τις 20/02/2018, δύναται να αιτηθεί την ένταξή του στο Μέτρο 11 μόνο για τη δράση 11.1.2. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στην ΗΒΔ ως «μη ενεργός» καθ? όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Προκήρυξης και των Ενδικοφανών προσφυγών.

Ένας υποψήφιος που είχε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π για φυτική παραγωγή και μη ενεργή σύμβαση για ζωική παραγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (20/02/2018) αλλά είχε ενεργή σύμβαση για ζωική παραγωγή στο παρελθόν την οποία διέκοψε πριν τις 20/02/2018, επίσης δύναται να αιτηθεί την ένταξή του στο Μέτρο 11 μόνο για τη δράση 11.1.2. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ΟΕ&Π να διαγράψει το ζωικό του κεφάλαιο και την ημερομηνία αρχικής ένταξης στην ΗΒΔ, γιατί το ΠΣ «διαβάζει» την ημερομηνία αρχικής ένταξης του ζωικού κεφαλαίου η οποία είναι προγενέστερη της 20/02/2018, και εμφανίζει εύρημα το οποίο δεν του επιτρέπει να ενταχθεί στη δράση.

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) για το Μέτρο 11 αντλεί στοιχεία από Πρόχειρο Φάκελο παραγωγού στην ΗΒΔ μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει Οριστικός φάκελος. Στην περίπτωση που ένας παραγωγός έχει πάνω από μία εγγραφές στην ΗΒΔ το ΠΣ λαμβάνει υπόψη την Οριστική. Γι? αυτό το λόγο ότι αλλαγές γίνονται από τους ΟΕ&Π σε φάκελο παραγωγού θα πρέπει να οριστικοποιούνται ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη από το ΠΣ.

Β) Πυκνότητα βόσκησης-Επιλέξιμα προς ενίσχυση ζώα

Ο υποψήφιος αιτείται να εντάξει στο Μέτρο 11 έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου όπως αυτός έχει προσδιοριστεί στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2017. Στην περίπτωση που έχει αιτηθεί να ενταχθεί για πάνω από μία κατηγορία ζώου θα πρέπει να έχει κατανείμει τον βοσκότοπο αναλογικά.

Κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και η ηλικία των ζώων.

Ο υπολογισμός της πυκνότητας βόσκησης ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), όπου θα λάβει υπόψη του τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών, αφορά στη διαδικασία πληρωμής και θα πραγματοποιηθεί με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 11.

Η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης με την οποία δύναται ο δικαιούχος να επιδοτηθεί είναι 1,29 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha) που σημαίνει ότι αν κάποιος δικαιούχος έχει πυκνότητα βόσκησης μεγαλύτερη του 1,29 δεν θα επιδοτηθεί παραπάνω από αυτό το όριο.

Γ) Έλεγχος των κριτηρίων επιλογής

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

Ο υποψήφιος έχει δηλώσει στο ΠΣ τα συμπληρωμένα έτη (12 μήνες) που ήταν ενταγμένος σε Σύστημα Ελέγχου κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της αίτησής του στο ΠΣ. Αυτή του η δήλωση διασταυρώθηκε με την ημερομηνία της αρχικής ένταξης της εκμετάλλευσης στο Σύστημα Ελέγχου, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΗΒΔ), και όπου υπήρχε διαφορά μοριοδοτήθηκε η μικρότερη χρονική διάρκεια εκ των δύο. Σε επόμενο χρόνο θα διασταυρωθεί με τα αρχεία των ΟΕ&Π.

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

Η μοριοδότηση του κριτηρίου έγινε με βάση τη συμπλήρωση των σχετικών ορίων ηλικίας που αναφέρονται στην Πρόσκληση, κατά την ημερομηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο και εφόσον έχει υπερβεί τα εν λόγω όρια έστω και για μία (1) ημέρα, μοριοδοτείται με βάση το αμέσως επόμενο ηλικιακό όριο. Για παράδειγμα παραγωγός που την ημερομηνία που υποβάλλει την αίτηση στο ΠΣ είναι 30 ετών και 2 μηνών μοριοδοτήθηκε με τα μόρια που αντιστοιχούν στην ηλικία των 31 ετών.

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

Προκειμένου να μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι γι? αυτό το κριτήριο έπρεπε κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο:

α) να είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ έτους 2017 με καλλιέργεια που ανήκει στην κατηγορία «Κτηνοτροφικά Φυτά Ζωοτροφές», και

β) να ήταν ενταγμένο σε Σύστημα Ελέγχου πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης για το Μέτρο 11 (20/02/2018) με σχετική αντίστοιχη καλλιέργεια για το έτος 2017 ανεξαρτήτως σταδίου, που σημαίνει ότι η μοριοδότηση λαμβάνεται και στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε στάδιο μετατροπής.

Επαγγελματίας αγρότης

Η διασταύρωση του κριτηρίου έγινε ηλεκτρονικά στο ΠΣ μέσω επικαιροποιημένων αρχείων που λαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ.