Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης
Η έκταση της γης που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία στην Ευρώπη εξακολούθησε να αυξάνεται σταθερά από την αρχή της δεκαετίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, ο δυναμισμός του βιολογικού τομέα δεν αντανακλάται στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης στη γεωργία μειώνονται παρά τη συνολική αύξηση.Εξαίρεση η Ελλάδα, που το 11,9% του συνόλου των εργαζομένων, απασχολείται στον αγροτικό τομέα. 

Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα από τους δείκτες της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2014-2020, οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το 2016.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο οργανικός χώρος αυξήθηκε κατά 30% μεταξύ 2010 και 2016, φθάνοντας συνολικά σχεδόν 12 εκατομμύρια εκτάρια το 2016, ετήσιο ποσοστό 4,4%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία και την Κύπρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη χώρα που σημείωσε μείωση (κατά 30%) κατά την ίδια περίοδο.

Συνολικά, η έκταση που υπάγεται στη βιολογική γεωργία αντιπροσώπευε το 6.7% του συνόλου της γεωργικής γης στην Ευρώπη το 2016.

Τα επίπεδα απασχόλησης αυξάνονται, αλλά όχι στη γεωργία

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει από την κρίση του 2008, ενώ η γενική απασχόληση σταδιακά αυξάνεται στα 66,6% το 2016, έναντι 65,6% το 2015.

Οι τάσεις είναι παρόμοιες σε όλους τους τύπους περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, των πόλεων και των προαστίων, και τις πόλεις.

Εντούτοις, η απασχόληση στη γεωργία μειώθηκε ελαφρά το 2016 με συνολικά 8,9 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα, έναντι 9,2 εκατομμυρίων το 2015.

Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει το 3,9% της συνολικής απασχόλησης το 2016, ενώ το 2015 ανήλθε στο 4,2% της συνολικής απασχόλησης.

Από τα 28 κράτη μέλη, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Πολωνία κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχολουμένων στη γεωργία στη συνολική απασχόληση, με αντίστοιχα 22,5%, 11,9% και 10% το 2016.

Παράλληλα, το γεωργικό εισόδημα άρχισε να μειώνεται και πάλι μετά την ανάκαμψη από την κρίση και την επίτευξη νέας κορυφής το 2013.

Όσον αφορά το εισόδημα των γεωργικών παραγόντων - δηλαδή την αμοιβή όλων των συντελεστών παραγωγής (γη, κεφάλαιο, εργατικό δυναμικό) η αξία της παραγωγής μείον το μεταβλητό κόστος, οι αποσβέσεις και οι φόροι επί της παραγωγής, καθώς και οι επιδοτήσεις επί της παραγωγής - το εισόδημα ήταν 144.709 εκατ. ευρώ το 2016, μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2015, αλλά περίπου 6% χαμηλότερη από το 2013.

Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία για άλλους δείκτες μπορούν να βρεθούν στην πρόσφατα δημοσιευμένη επικαιροποίηση των δεικτών περιβάλλοντος της ΚΓΠ.

Αυτοί οι 45 δείκτες παρέχουν μια γενική εικόνα των γενικότερων τάσεων της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας που ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρμογή και την απόδοση της πολιτικής.

Ωστόσο, δεν έχει ενημερωθεί κάθε δείκτης λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων για το 2016.