Νέοι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή

Νέοι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή
Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκρίνει το κείμενο του κανονισμού που προβλέπει νέους κανόνες για τη βιολογική γεωργία εξαλείφει το τελικό εμπόδιο για τον εκσυγχρονισμό του τομέα και την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν την βιολογική παραγωγή τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.

Αφού το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το κείμενο του Κανονισμού, ο Phil Hogan, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε:

«Για τη σημερινή μέρα πολλοί εργάστηκαν πολύ σκληρά και έδειξαν τεράστια υπομονή. Η έγκριση από το Συμβούλιο του κειμένου του κανονισμού επιτρέπει στους υφιστάμενους και μελλοντικούς βιολογικούς παραγωγούς να σχεδιάζουν με εμπιστοσύνη και βεβαιότητα βάσει νέων κανόνων, οι οποίοι θα αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο βιολογικός τομέας αυξάνεται σταθερά ως προς τη σημασία του -κατά 125% μόνο κατά τα τελευταία δέκα χρόνια- αλλά η ανάπτυξη αυτή υπονομεύθηκε από κανόνες που δεν ήταν πλέον κατάλληλοι για χρήση. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της σχετικής γεωργικής νομοθεσίας ήταν η ικανότητά της να προσαρμόζεται για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Ο ευρωπαϊκός βιολογικός τομέας βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και ο παρών κανονισμός θα στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα παρέχοντας ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι παραγωγοί, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εμπορικοί εταίροι έχουν τώρα δυόμισι χρόνια για να προσαρμοστούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπεί επίσης στην προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών.

Το νέο νομοθετικό περιβάλλον είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, το οποίο θα συμβάλει σε αυτόν τον όλο και σημαντικότερο και κυρίαρχο τομέα που θα επιτύχει το αναμφισβήτητο δυναμικό του, με βάση την αρχή των ισότιμων όρων ανταγωνισμού».

Οι νέοι κανόνες

  • θα διευκολύνουν τη ζωή των βιοκαλλιεργητών με την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας και
  • θα καταστήσουν δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση και απλούστευση των κανόνων παραγωγής.

Ορισμένες προηγούμενες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα καταργηθούν σταδιακά με την επιφύλαξη των σχετικών εκθέσεων της Επιτροπής.

  • θα τονώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου. Τα προληπτικά μέτρα και μέτρα προφύλαξης έγιναν σαφέστερα και πιο αυστηρά (π.χ. όσον αφορά τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων ελέγχου).

Ο νέος κανονισμός εισάγει ελέγχους σε εμπόρους λιανικής πώλησης και μια προσέγγιση των ελέγχων βασισμένη στους κινδύνους, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς εν γένει και για τις ΜΜΕ ειδικότερα.

Τους ειδικούς ελέγχους στον τομέα της βιολογικής γεωργίας θα συμπληρώσουν οι  θεσπισθέντες κανόνες για τους επίσημους ελέγχους σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα.

  • θα καταστήσουν περισσότερο ισότιμο τον ανταγωνισμό μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και των εισαγωγών.

Το «σύστημα συμμόρφωσης» θα αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ενωσιακούς κανόνες παραγωγής και ελέγχου όταν αποφασίζουν κατά πόσον ένα προϊόν που θα εξαχθεί στην αγορά της ΕΕ είναι βιολογικό ή όχι.

Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ να επωφεληθούν των νέων ευκαιριών που παρέχει η αγορά εκτός της Ευρώπης.

  • θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κερί από μέλισσες, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων), καθώς και των πρόσθετων κανόνων παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τους λαγούς και τα πουλερικά).
  • θα στηρίξουν τους μικροκαλλιεργητές, καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερη για τους μικροκαλλιεργητές τη στροφή προς τη βιολογική γεωργία, μειώνοντας τις δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και τη σχετική διοικητική επιβάρυνση.
  • θα παράσχουν μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τα φυτοφάρμακα.

Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει τα μέτρα προφύλαξης, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Ταυτόχρονα, παρέχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη μέλη.

Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων για τις μη επιτρεπόμενες ουσίες θα έχουν τη δυνατότητα να τα διατηρήσουν.

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στην οποία θα αξιολογούνται οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές στον τομέα και θα μπορεί, επίσης, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα κατώτατα όρια για τις μη επιτρεπόμενες ουσίες. θα καταργήσουν σταδιακά τις παρεκκλίσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια σε θερμοκήπια.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμβατότητα της εν λόγω πρακτικής προς τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και υπό το φως των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης, ενδεχομένως να υποβάλει νομοθετική πρόταση.