Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες»
Έως και τις 28 Μαρτίου 2019 μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 - «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Οι προκηρυσσόμενες Δράσεις είναι οι ακόλουθες:

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

- αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

- μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)

- όσπρια Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Από τις παραπάνω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Κατανομή

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής: A. Υπομέτρο 11.1 Δράση 11.1.1: τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ .

B. Υπομέτρο 11.2 Δράση 11.2.1: ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) ευρώ

Αναλυτικά η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ