Κατά 34% αυξήθηκε η βιολογική γεωργία από το 2012 στην ΕΕ

Κατά 34% αυξήθηκε η βιολογική γεωργία από το 2012 στην ΕΕ
Η βιολογική έκταση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 9,3% . 

Σύμφωνα με στοιχεία της eurostat η συνολική βιολογική έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 13,4 εκατομμύρια εκτάρια το 2018, που αντιστοιχούσε στο 7,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 34% μεταξύ 2012 και 2018.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο της βιολογικής έκτασης το 2018 ήταν η Αυστρία (24,1% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης), η Εσθονία (20,6%) και η Σουηδία %), την Ιταλία (15,2%), την Τσεχία (14,8%), τη Λετονία (14,5%), τη Φινλανδία (13,1%) και τη Σλοβενία (10,0%).

Στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, το μερίδιο της οργανικής έκτασης ήταν κάτω από 10%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (0,4%), στη Ρουμανία (2,4%), στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (2,6%).

Ο συνολικός οργανικός χώρος είναι το άθροισμα της «περιοχής υπό μετατροπή» και της «πιστοποιημένης περιοχής». Πριν μια περιοχή να μπορεί να πιστοποιηθεί ως «βιολογική», πρέπει να υποβληθεί σε μια διαδικασία μετατροπής, η οποία μπορεί να διαρκέσει 2-3 χρόνια ανάλογα με την καλλιέργεια.