Έρχονται πληρωμές για την βιολογική κτηνοτροφία

Έρχονται πληρωμές για την βιολογική κτηνοτροφία
Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια η σχετική απόφαση. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των 45.116.824,27 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το δεύτερο έτος εφαρμογής 2019 - 2020. 

Στο παραπάνω ποσό (45.116.824,27 ευρώ), συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 6.707.347,18 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετα υπόλοιπα των με αριθμ. 3563/158369/15-11-2018 και 2148/169800/09-07-2019 Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 38.409.477,09 ευρώ.