Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες

Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες
Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, από χώρες που δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ε.Ε., βάσει του άρθρου 28 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 θα πρέπει :

Α) ο εισαγωγέας, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο της χώρας και παρουσιάζει φορτίο εμπορεύματος με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινότητα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου καθώς και

Β) ο πρώτος παραλήπτης, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το προϊόν για περαιτέρω επεξεργασία ή και για διάθεση στην αγορά να έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής προέλευσης.

1)Ο εισαγωγέας / πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση με έναν από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ανωτέρω σύμβασης, ο εισαγωγέας θα πρέπει να ακολουθεί μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008.

Επιπλέον βάσει του άρθρου 82 του καν. (ΕΚ) 889/2008, θα πρέπει:

  • ο εισαγωγέας να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας στην οποία να περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και οι δραστηριότητες εισαγωγής των προϊόντων, αναφέροντας τα σημεία εισόδου των προϊόντων στην Κοινότητα και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας για την αποθήκευση των εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την παράδοσή τους στον πρώτο παραλήπτη.
  • ο εισαγωγέας να παρέχει δέσμευση που εγγυάται ότι όλες οι εγκαταστάσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από τον ΟΕ&Π ή όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
  • Ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας του και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων.
  • Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και ασκεί τις δραστηριότητές του σε μία ενιαία εγκατάσταση, οι αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του καν. (ΕΚ) 889/2008 εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως ενιαία έκθεση.

Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να τηρούν χωριστά βιβλία αποθεμάτων και οικονομικούς λογαριασμούς, εκτός εάν λειτουργούν σε μια ενιαία μονάδα.

Εάν το ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου, πρέπει να παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες μεταφοράς από τον εξαγωγέα της τρίτης χώρας στον πρώτο παραλήπτη και από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη στους παραλήπτες εντός της Κοινότητας (άρθρο 83 του Καν. (ΕΚ) 889/2008).

Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από διαφορετικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του καν. (ΕΚ) 889/2008 για καθεμία από τις εγκαταστάσεις αυτές (άρθρο 85 του Καν.(ΕΚ) 889/2008).

2) Ο εισαγωγέας θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα (άρθρο 84 του Καν.(ΕΚ) 889/2008) αναφέροντας:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη
β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή ο ΟΕ&Π, στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα:

? με το άρθρο 32 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο έγγραφα (προς το παρόν ανενεργό)

? με το άρθρο 33 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικού ελέγχου.

Εάν το ζητήσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή ο ΟΕ&Π του εισαγωγέα, ο εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο στοιχεία στον ΟΕ&Π του πρώτου παραλήπτη.

ΚΑΘΕΣΤ?ΤΑ ΕΙΣΑΓ?ΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός της ΕΕ, προβλέπονται τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα εισαγωγής δυνάμει του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
?στόσο, μόνο τρία εξ αυτών βρίσκονται προς το παρόν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ο εισαγωγέας πριν από κάθε εισαγωγή, θα πρέπει να έχει σαφείς πληροφορίες:

α) για την χώρα προέλευσης των προϊόντων,

β) για το όνομα και τον κωδικό αριθμό του φορέα ελέγχου που ελέγχει τα προϊόντα στην Τρίτη χώρα καθώς και

γ) για την φύση και το είδος των προς εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης, ώστε να γνωρίζει σε ποιο καθεστώς εισαγωγής εμπίπτει βάσει του ανωτέρω Πίνακα.

1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝ?ΡΙΣΜΕΝ?Ν ?Σ ΙΣΟΔΥΝΑΜ?Ν ΤΡΙΤ?Ν Χ?Ρ?Ν (άρθρο 33 (2) του καν. (ΕΚ) 834/2007)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τρίτες χώρες των οποίων το σύστημα παραγωγής και ελέγχου βιολογικών προϊόντων θεωρείται ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, γεγονός που σημαίνει ότι τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά σε αυτή την τρίτη χώρα γίνονται αποδεκτά ως βιολογικά και στην ΕΕ.

Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών δημοσιεύεται στο παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει.

Οι χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κόστα Ρίκα, η Ινδία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Τυνησία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κατάλογος περιέχει τις ισοδύναμες τρίτες χώρες καθώς και για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου αυτών, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 7 του καν. (ΕΚ) αριθ.1235/2008, και ιδίως:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του κωδικού αριθμού

β) τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα

γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα

δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο, τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίησης των επιχειρηματιών και οι υπόψη κατηγορίες προϊόντων καθώς και οι επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τις καταχωρημένες στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του καν (ΕΚ) 1235/2008 ισοδύναμων τρίτων χωρών

Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καν. (ΕΚ) 1235/2008, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του ίδιου κανονισμού. Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ προηγούμενη χορήγηση άδειας εισαγωγής.

 

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ΕΔΩ.