Διαδικασία έγκρισης ιδιωτικών φορέων ως Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης

Διαδικασία έγκρισης ιδιωτικών φορέων ως Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης
Τι προβλέπει η σχετική νέα υπουργική απόφαση. Αναλυτικά η διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής εγκρίνονται ως ΟΕΠ οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 6 του ως άνω αναφερόμενου άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

Για την έγκρισή τους ως ΟΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ , συνοδευόμενη από:

α) Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΙΕC 17065, σε εφαρμογή της περ. (γ΄) της παρ. 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.

β) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του σχετικού εγγράφου για τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

γ) Κατάλογο ελεγκτών ανά πεδίο, σε εφαρμογή της υποπερ.(ii) της περ. (β΄) της παρ. 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 καθώς και σχέδιο εναλλαγής ελεγκτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση εε) της περιπτώσεως α) της παρ. 1 του άρθρου 15.

δ) Το οργανόγραμμα λειτουργίας του, με τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις, καθώς και των τυχόν επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον ΟΕΠ.

ε) Ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το κάθε εκδιδόμενο έντυπο από τον ΟΕΠ.

στ) Περιγραφή της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού του, καθώς και της διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, ή όταν δεν διαθέτει δική του υποδομή, αποδεικτικά έγγραφα για τη συνεργασία του με εργαστήρια της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, τα οποία διαπιστεύονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 882/2004 και τα οποία πρέπει να καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων.

ζ) Τις εφαρμοζόμενες τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανά πεδίο πιστοποίησης, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα εντύπων, σύμφωνα με την περ. (γ΄) του άρθρου 92ε του Κανονισμού 889/2008.

η) Υπεύθυνη δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η έγκριση των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών φορέων ως ΟΕΠ χορηγείται για τα εξής, μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμό, πεδία:
α) Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα.
β) Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
γ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, φύκια και ζύμες.
δ) Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια.
ε) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.
στ) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές.

Η Αρμόδια Αρχή μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, ο οποίος με απόφασή του, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει τον αιτούντα ιδιωτικό φορέα ως ΟΕΠ και του αναθέτει τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 ή απορρίπτει την αίτησή του.

Οι εγκεκριμένοι ΟΕΠ, μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγγράφονται στο τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης και τους αποδίδεται κωδικός αριθμός σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.
Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕΠ προϊόντων βιολογικής γεωργίας, είναι ισότιμες μεταξύ τους.

Μετά την απόφαση έγκρισης του ιδιωτικού φορέα ως ΟΕΠ, η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ αντίγραφο των στοιχείων της παρ. 2 8. Για κάθε τροποποίηση που πραγματοποιούν οι ΟΕΠ στα στοιχεία της παρ. 2 μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισής τους ενημερώνουν γραπτά την Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.