78 εκ. ευρώ για τις «Συνεχιζόμενες Πράξεις» σε Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία

78 εκ. ευρώ για τις «Συνεχιζόμενες Πράξεις» σε Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία
Υπεγράφη η σχετική απόφαση. Μέχρι 31/12/2019 οι πληρωμές. 

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη καθορίζονται οι συνεχιζόμενες πράξεις για τα Βιολογικά και το πλαίσιο αποπληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει:

1. Τη συνέχιση των πράξεων των Δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία» και 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον Κωδικό Έργου 2017ΣΕ08210044 - σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου Πίνακα - Υπολογισμός ποσού για πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων μέσω ΠΔΕ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ) .

2. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Έργου 2017ΣΕ08210044 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών εκτιμάται σε 78.277.851,69 ευρώ.

3. Οι δικαιούχοι των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020,υποχρεούνται να τηρούν τις δεσμεύσεις της δράσης στην οποία είναι ενταγμένοι, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και να τηρούν τη σχετική, κατά δράση, νέα γραμμή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020.

4. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο επιλέξιμο υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής τους ένταξης.

6. Τα αναλυτικά στοιχεία των Πράξεων που μεταφέρονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΑΑ 2014-2020.

7. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για τις παραπάνω πράξεις του Μέτρου 11 είναι η 31.12.2019.