Τροποποίηση για τους Γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

Τροποποίηση για τους Γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία
Πρόκειται για την 5η τροποποίηση της απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1. 

Συγκεκριμένα, εγκρίνεται η τροποποίηση της αριθ.110/122385/17-11-2017 απόφασης ένταξης, όπως ισχύει, της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10, Υπομέτρο 10.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου (2014-2020), για δεκατέσσερις (14) δικαιούχους μετά την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης για την παράταση υλοποίησης του έργου που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο της αριθ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκλησης, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 15 και 16 της αριθ. 481/66703/9-6- 2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1994), όπως ισχύει, από την αρμόδια Επιτροπή, με συνολική επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.880.681,85 ευρώ.

Οικονομική Ενίσχυση

Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των έργων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Α. για την ενέργεια «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Β. για την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Γ. για την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Δ. για την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% . Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Κατόπιν της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης ενταγμένων δικαιούχων: 12.848.277,85 ευρώ
  • Σύνολο Ιδιωτικής Συμμετοχής ενταγμένων δικαιούχων: 1.069.021,01 ευρώ
  • Το ύψος της απαιτούμενης πίστωσης για το έτος 2020 στο ΠΔΕ ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00) ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ