Τροποποίηση για τα Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Τροποποίηση για τα Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Πρόκειται για την 3η Τροποποίηση της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020»

Για την Δράση 10.1.01 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

1. Η παράγραφος 6 «Ειδικές κυρώσεις» του άρθρου 19 « Δράση 10.1.01 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Ειδικές κυρώσεις Η μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης επισύρει επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 15 της παρούσας τις ακόλουθες ειδικές κυρώσεις:

(α) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης ασυγκόμιστης επιφάνειας:

(αα) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει τουλάχιστον το 5% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας και λιγότερο από το 10% αυτής, η ενίσχυση μειώνεται κατά 15% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης η ενίσχυση μειώνεται κατά 30% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

(ββ) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει λιγότερο από το 5% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας, η ενίσχυση μειώνεται κατά 25% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 50% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

(β) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης σταθερής της ασυγκόμιστης επιφάνειας των αγροτεμαχίων η ενίσχυση μειώνεται κατά 15% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε κάθε επόμενη επανάληψη η ενίσχυση μειώνεται κατά 30% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση.

(γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης λιπασμάτων, κοπριάς ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η χρήση των ανωτέρω. Σε περίπτωση επανάληψης η ένταξη της σχετικής πράξης ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

(δ) Σε περίπτωση λήψης αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας ή χρήσης μεθόδων παγίδευσης/εξολόθρευσης δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ανωτέρω. Σε περίπτωση επανάληψης η ένταξη της σχετικής πράξης ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.».

Για την Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Η παράγραφος 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της αριθ. 3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Ειδικές δεσμεύσεις Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

α. να διατηρούν τα ελαιόδεντρα εντός των ενταγμένων αγροτεμαχίων σε ύψος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων,

β. να διατηρούν σε κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο την πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων, με ύψος τεσσάρων (4) μέτρων και άνω, μεταξύ 80 και 250 δέντρα ανά εκτάριο (Ha),

γ. να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες ανανέωσής τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση, δ. να διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν, και να εφαρμόζουν σε αυτά χειρωνακτική ζιζανιοκτονία χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (π.χ. φρέζας), και χωρίς άροση.

ε. να συμμετέχουν με τα ενταγμένα αγροτεμάχιά τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας ή να εφαρμόζουν σε αυτά σύστημα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2. Η παράγραφος 5 «Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της αριθ. 3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης Κατά το διοικητικό έλεγχο πληρωμής έκαστου έτους, ελέγχεται σε κάθε ένα από τα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης η συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου με δολωματικό ψεκασμό ή η εφαρμογή συστήματος βιολογικής γεωργίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο έλεγχος γίνεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ με βάση το αρχείο εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή για τους δικαιούχους που εφαρμόζουν σύστημα βιολογικής γεωργίας και έχουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), απαιτείται η ανάρτηση ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης από τον ίδιο τον δικαιούχο των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που εκδίδονται από τους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας και πιστοποιούν την τήρηση των απαιτήσεων των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την εφαρμογή συστήματος βιολογικής γεωργίας. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής για τη λήψη της κατ΄ έτος ενίσχυσης, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

3. Η παράγραφος 7 «Ειδικές κυρώσεις» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της αριθ. 3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Ειδικές κυρώσεις Η μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 15 της παρούσας, τις ακόλουθες ειδικές κυρώσεις.

α. Αν το ύψος ορισμένων δέντρων που βρίσκονται εντός ενός αγροτεμαχίου είναι μικρότερο των τεσσάρων μέτρων, λόγω νεαρής ηλικίας, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κατά 0,5% για κάθε δέντρο με τέτοιο ύψος ανά εκτάριο.

β. Αν η πυκνότητα φύτευσης που αναφέρεται στο στοιχείο β της παραγράφου 4, διαπιστωθεί ότι βρίσκεται εκτός των ορίων, τότε:

αα. εφόσον υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή των 250 δέντρων/Ha, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης, για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, κατά 2% για κάθε μονάδα (δέντρο/Ha) επιπλέον των 250 δέντρων/Ha εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους ελέγχου και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης .

ββ. εφόσον υπολείπεται της ελάχιστης τιμής των 80 δέντρων/Ha, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης, για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κατά 4% για κάθε μονάδα (δέντρο/Ha) κάτω των 80 δένδρων/Ha εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους ελέγχου και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης .

γ. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί ανανέωση των δέντρων της εκμετάλλευσης, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης, εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους ελέγχου, και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, ως εξής:

αα. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης είναι έως και 10%, το ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 15%,

ββ. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης είναι από 10 έως 20%, το ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 30%,

γγ. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης ξεπεράσει το 20%, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

δ. Δικαιούχος που δεν τηρεί όσα προβλέπονται στο στοιχείο δ της παραγράφου 4 για τα αναχώματα υφίσταται κυρώσεις, ως ακολούθως:

αα. Εφόσον δεν εφαρμόσει ζιζανιοκτονία με χειρωνακτικό τρόπο στα αναχώματα (τράφια) σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, δε λαμβάνει την ενίσχυση των 33 ευρώ ανά Ha για το σύνολο των αγροτεμαχίων με αναχώματα και για το έτος που διαπιστώνεται η παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης στα ίδια ή διαφορετικά αγροτεμάχια, ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση των 33 ευρώ ανά Ha για όλη την πενταετία και επιστρέφει όλα τα ποσά που αφορούν την ενίσχυση των αναχωμάτων που του έχουν καταβληθεί προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους για το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων με αναχώματα.

ββ. Εφόσον κάνει χρήση φωτιάς ή ζιζανιοκτόνων ή σκαπτικών μηχανημάτων ή διενεργεί άροση στα αναχώματα (τράφια) σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, δεν λαμβάνει καμία ενίσχυση για το σύνολο των αγροτεμαχίων με αναχώματα και για το έτος στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης στη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, στα ίδια ή διαφορετικά αγροτεμάχια, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

γγ. Εφόσον έστω και σε ένα αγροτεμάχιο διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται αναχώματα, αν και έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης και την αίτηση πληρωμής, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.

ε. Εφόσον, κατά το διοικητικό έλεγχο πληρωμής, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης του δικαιούχου δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου με δολωματικό ψεκασμό ή εφόσον δεν πιστοποιείται η τήρηση των απαιτήσεων των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για όσους δικαιούχους εφαρμόζουν σύστημα βιολογικής γεωργίας και έχουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕΠ), τότε ο δικαιούχος δεν λαμβάνει καμία ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η παράβαση και για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης.».

Για την Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α. «Αγρανάπαυση» της παραγράφου 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Στη δέσμευση Α δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες. Αγροτεμάχια με επίσπορη καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής».

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Β. «Αμειψισπορά» της παραγράφου 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Στη δέσμευση Β δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες ούτε στην κύρια ποτιστική καλλιέργεια, ούτε και στην ξηρική αμειψισπορά. Αγροτεμάχια με επίσπορη καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής».

3. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ. «Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα» της παραγράφου 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Στη δέσμευση Δ δεν επιτρέπονται επίσπορες καλλιέργειες. Αγροτεμάχια με επίσπορη καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής».