Συμπληρωματικά μέτρα για τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού

Συμπληρωματικά μέτρα για τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού
Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού». 

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων αμπελοφυτεύσεων.

γ) οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.

ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση ΕΔΩ