Σχέδια Βελτίωσης: μέχρι 10 Δεκεμβρίου η υποβολή ενημεροτήτων για πληρωμές

Σχέδια Βελτίωσης: μέχρι 10 Δεκεμβρίου η υποβολή ενημεροτήτων για πληρωμές

Σχέδια Βελτίωσης: μέχρι 10 Δεκεμβρίου η υποβολή ενημεροτήτων για πληρωμές
Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενημεροτήτων για την πληρωμή των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. 

Σύμφωνα με την 91615/28-06-2016 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 1.2.1. Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2007-2013, για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στο δικαιούχο απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και οι σχετικοί κανόνες του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 4.1.1 στο οποίο έχουν περιέλθει, ως συνεχιζόμενες, οι πράξεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, σας ενημερώνουμε ότι για όσες πληρωμές έχουν εκκαθαριστεί από την Υπηρεσία και εκκρεμεί η προσκόμιση των ενημεροτήτων από τους δικαιούχους, καθώς και για τις πληρωμές που πρόκειται να εκκαθαριστούν, η προσκόμιση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα να αποσταλούν οι παρτίδες πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να εκκαθαριστούν από το φορέα και να πιστωθούν οι λογαριασμοί.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, καθώς σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων μπορούν να γίνουν μέχρι 31.12.2018, κάτι το οποίο δεν δύναται να αλλάξει.

Συνεπώς ελλείψεις που δεν θα θεραπευτούν μέχρι 10/12/2018 μπορεί να έχουν ως συνέπεια την οριστική μη καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης και την οριστική της διαγραφή.

Η κατάσταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί για ενημερότητες που θα εκδοθούν μετά την 31/12/2018.

Οι Επιτροπές Παρακολούθησης οφείλουν να ενημερώσουν τους δικαιούχους του Μέτρου καλώντας τους αυτοπροσώπως στα Γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και να τους ζητήσουν ενυπόγραφα να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση της εγκυκλίου αυτής και ότι σε περίπτωση προσκόμισης των ενημεροτήτων μετά την παρέλευση της ημερομηνίας της 10ης Δεκεμβρίου υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι δυνατή η πληρωμή των αιτημάτων πληρωμής.