Σχέδια Βελτίωσης: Εγκύκλιος οδηγιών ενδικοφανών προσφυγών

Σχέδια Βελτίωσης: Εγκύκλιος οδηγιών ενδικοφανών προσφυγών
Αφορά περιπτώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας αλλά και λάθη στην οριστικοποίηση της αίτησης. 

Το ΥπΑΑΤ με την εγκύκλιο δίνει οδηγίες για την εξέταση στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Έτσι, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν

α) φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και

β) αιτήσεις στήριξης με μηδενική τυπική απόδοση κατά το στάδιο εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και για τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και εξέτασής τους από τις επιτροπές ενστάσεων του άρθρου 23 της υπ΄αριθ. 13158/2017 (Β' 4302) υπουργικής απόφασης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (άρθρα 5 και 7 της υπ' αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης)

Στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης είχε προσκομιστεί ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα που είχαν λήξει κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης (β? στάδιο) ή είχε προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης αντί για ασφαλιστική ενημερότητα, η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή, μόνο όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας (άρθρα 5 και 7 της υπ' αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον προσκομίζεται έγγραφο από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΟΓΑ) ή/και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που να αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του β' σταδίου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και φορολογικά ενήμερος.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

α) Η εκ των υστέρων προσκόμιση εγγράφου που αποδεικνύει ότι

κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του β' σταδίου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και φορολογικά ενήμερος, λαμβάνεται υπ' όψη μόνο για την εκ νέου αξιολόγηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας της περίπτωσης 1.4, ή 2.2 του άρθρου 5, ή 1.5 του άρθρου 7 της 13158/2017 υπουργικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπ' όψη για την εκ νέου αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής (βαθμολογία).

β) Η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για το τρέχον διάστημα ή για διάστημα προγενέστερο ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής υποβολής, δεν αποδεικνύει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του υποψήφιου δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της υπ' αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

γ) Οι περιπτώσεις όπου με την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν έχει προσκομισθεί κάποιο έγγραφο για την απόδειξη της φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θεραπεύονται, παρά μόνο με την προσκόμιση ενημερότητας, η οποία είχε εκδοθεί πριν την οριστικοποίηση του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης, κάλυπτε την ημερομηνία οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου αλλά, λόγω προφανούς σφάλματος, δεν υποβλήθηκε.

2. Μηδενική τυπική απόδοση

Στις περιπτώσεις που η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί χωρίς να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (καρτέλα 4.1 στην ενότητα 4 του ΠΣΚΕ), η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή για τον λόγο αυτό, μόνο όταν έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη καρτέλα για την μελλοντική κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ενστάσεων ανακτά, μέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για την υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια αξιολογεί την αίτηση.

Στις περιπτώσεις που στις αιτήσεις στήριξης τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο και η μελλοντική δεν έχουν συμπληρωθεί, η ενδικοφανής προσφυγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.