Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις

Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις
Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226). 

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει: είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Στο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης και να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Μπορεί να υποβληθεί κατά μέγιστο ένα αίτημα τροποποίησης κατ΄ έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το έτος δεσμεύσεων 2019 (δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 922/87058/19-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.09), υποβάλλεται από την 01/03/2019 έως και την 31/03/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Στην περίπτωση τροποποίησης πράξης λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, το σχετικό αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών. Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της Δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται. Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της Δράσης.

Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:

3.1.μείωση του ζωικού κεφαλαίου της πράξης λόγω ανωτέρας βίας

3.2.αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ, IBAN, κλπ.).

3.2.1 Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας διοικητικής πράξης επί της ΕΑΕ. 3.2.2

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η ενίσχυση της δράσης (έναντι του αντίστοιχου με βάση την αίτηση στήριξης/ένταξης), υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1019/Μεταβιβάσεις?Τροποποιήσεις/ΑίτημαΤροποποίησης ΙΒΑΝ) καθ? όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών, καταγράφοντας τον νέο αριθμό IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία τροποποίησης του IBAN αφορά στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής δεν έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής (προκαταβολή ή εκκαθάριση). Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, η τροποποίηση του IBAN υλοποιείται μόνο στην περίπτωση απόρριψης πίστωσης λόγω μη ταυτοποίησης λογαριασμού με το πιστωτικό ίδρυμα.

Η προαναφερόμενη διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια ΠΔ κατόπιν προσκόμισης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ? αριθμ. 93948/5-11-2018 Εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τίτλο «ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 8, ΜΕΤΡΟΥ 10, ΜΕΤΡΟΥ 11 ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

3.3. μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

3.4. διόρθωση προφανών σφαλμάτων. Οι τροποποιήσεις της πράξης δεν μπορεί να αφορούν:  σε αύξηση του ενταγμένου ζωικού κεφαλαίου και ? σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ύψους στήριξης του δικαιούχου για τα έτη μέχρι τη λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου.

Η αίτηση τροποποίησης για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της παρούσας (πλην της περίπτωσης 3.2)υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στη διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Μ1019/Μεταβιβάσεις -

Τροποποιήσεις και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.

Ο ΕΦΔ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης μέσω του ΠΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το αίτημα τροποποίησης της πράξης. Σε περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων το αίτημα αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδοτεί και τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης καταχωρούνται στο ΠΣ και γνωστοποιούνται στο αρμόδιο ΚΖΓΠ και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΔ. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω του ΠΣ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.