Πρόγραμμα επιτήρησης και ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης

Πρόγραμμα επιτήρησης και ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης
Οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι έλεγχοι, τα παραστατικά καταβολής της ενίσχυσης και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή του Προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) σε επιλεγμένα μελισσοκομεία δείκτες εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου (εφεξής Προγράμματος), για τα μελισσοκομικά έτη 2021 (1η Αυγούστου 2020 έως 31η Ιουλίου 2021) και 2022 (1η Αυγούστου 2021 έως 31η Ιουλίου 2022).

Ορισμός Ζωνών Υψηλού Κινδύνου

1. Για τον επακριβή καθορισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, προϋπόθεση αποτελεί ο προσδιορισμός των σημείων εκείνων που εκτιμώνται ως οι πιθανότερες πύλες εισόδου του μικρού σκαθαριού της κυψέλης στη χώρα.

Προς την κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη

α) τη βιολογία του εντόμου,

β) τις κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων (μέλισσες, γόνος, προϊόντα της κυψέλης, μελισσοκομικός εξοπλισμός, βομβίνοι, ώριμα φρούτα και λαχανικά, φυτά σε γλάστρες κ.λπ.) και

γ) τους διεθνείς λιμένες και αερολιμένες της χώρας μέσω των οποίων διακινούνται οι μεγαλύτερες ποσότητες των παραπάνω φορτίων, προσδιορίζονται ως πιθανές πύλες εισόδου του εντόμου τα εξής σημεία:

  • Λιμένας Πειραιά (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά)
  • Αερολιμένας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)
  • Λιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
  • Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
  • Λιμένας Πατρών (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας)
  • Λιμένας Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)
  • Λιμένας Ηρακλείου (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου)

2. Για το καθένα από τα παραπάνω σημεία, οριοθετείται ως ζώνη υψηλού κινδύνου η περιοχή που εκτείνεται εντός ακτίνας δέκα (10) χιλιομέτρων από αυτά. Με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής της παρ. 4 του άρθρου 3, η εν λόγω απόσταση δύναται να αυξάνει έως τα δεκαπέντε (15) χιλιόμετρα όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση των μελισσοκομείων-δεικτών, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη δεν εισέρχεται εντός των διοικητικών ορίων άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

Ειδικά για τον λιμένα Πειραιά, η ζώνη υψηλού κινδύνου των δέκα χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προέκτασής της, μπορεί να εισέρχεται και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιθεωρητές της ΔΑΟΚ Πειραιά, με σχετική απόφαση του αρμόδιου διατάκτη για τις μετακινήσεις υπαλλήλων εντός της Περιφέρειας, μπορούν να μεταβαίνουν στα μελισσοκομεία-δείκτες που βρίσκονται στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να επιθεωρήσουν τις κυψέλες και να διενεργήσουν τον προβλεπόμενο επίσημο έλεγχο.

3. Σε κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου συγκροτούνται από μελισσοκόμους τρία μελισσοκομεία-δείκτες. Επιπλέον αυτών, στην ίδια ζώνη υψηλού κινδύνου φορείς δύνανται να συγκροτήσουν έως και τρία μελισσοκομεία-δείκτες, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη εκτείνεται εντός του νομού έδρας τους και ότι η απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων-δεικτών του ίδιου φορέα είναι τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο.

Δικαιούχοι - Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

α) Για τις δαπάνες της περ. α) της παρ. 2, οι μελισσοκόμοι που δήλωσαν τουλάχιστον σαράντα (40) κατεχόμενες κυψέλες το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2019 και που δεν ορίστηκαν να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα για τα μελισσοκομικά έτη 2018 και 2019 σύμφωνα με την αρ. 1715/74036/24-05/2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1975).

β) Για τις δαπάνες της περ. β) της παρ. 2, οι φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.

2. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

α) Οι δαπάνες ενίσχυσης των μελισσοκόμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Το ύψος της κατ? αποκοπή ενίσχυσης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (150?) ανά μελισσοκομικό έτος , χορηγείται δε για κατ? ελάχιστο δέκα μελισσοσμήνη ενός μελισσοκομείου-δείκτη, με ανώτατο όριο τα είκοσι. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη ανά δικαιούχο μελισσοκόμο αφορά στα μελισσοσμήνη ενός μόνο μελισσοκομείου-δείκτη.

β) Οι δαπάνες ενίσχυσης των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Το ύψος της κατ? αποκοπή ενίσχυσης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται στα εκατόν είκοσι ευρώ (120?) ανά μελισσοκομικό έτος, χορηγείται δε για κατ? ελάχιστο δέκα μελισσοσμήνη ενός μελισσοκομείου-δείκτη, με ανώτατο όριο τα είκοσι. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη για όλους τους δικαιούχους φορείς μπορεί να αφορά έως και τρία μελισσοκομεία-δείκτες για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο νομό έδρας τους.

3. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

4. Όλες οι δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των επισκέψεων στα μελισσοκομεία-δείκτες (οδοιπορικά, προστατευτικός εξοπλισμός, αναλώσιμα υλικά, έξοδα αποστολής κ.λπ) και κατά την εργαστηριακή εξέταση των ύποπτων δειγμάτων θα βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των αρχών των παρ. 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 3 και των Κέντρων Μελισσοκομίας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Η αίτηση που υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού.

γ) Φωτοαντίγραφο της αίτησης - δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κατεχόμενες κυψέλες δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της ανωτέρω αίτησης ? δήλωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή το μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που αυτά υπάρχουν κατατεθειμένα και σε ισχύ στην αρμόδια ΔΑΟΚ, οπότε και ο φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνεται με εν λόγω δικαιολογητικά από το προσωπικό της ΔΑΟΚ.

2. Η αίτηση που υποβάλλουν τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από κάθε υπεύθυνο μελισσοκομείου-δείκτη που ορίζεται στην ως άνω αίτηση, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που την υπογράφει, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, θέση και ιδιότητα στο φορέα, πληροφορίες επικοινωνίας κ.λπ.) και ότι είναι ενήμερος για τις προϋποθέσεις συμμετοχής του φορέα, τους όρους ενίσχυσης της εν λόγω δράσης και τις υποχρεώσεις του Προγράμματος.

β) Έντυπη τεκμηρίωση, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση, καθώς και ότι ο φορέας είναι δικαιούχος του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού.

Καταβολή της Ενίσχυσης στους Τελικούς Δικαιούχους

1. Με τον καθορισμό των τελικών δικαιούχων και την υπογραφή των σχετικών καταστάσεων πληρωμής, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ συντάσσουν φακέλους πληρωμής τους οποίους αποστέλλουν στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι φάκελοι πληρωμής περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) διαβιβαστικό έγγραφο προς την αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (υπόδειγμα 7 Παραρτήματος 2),

β) έκθεση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων επίσημων ελέγχων (υπόδειγμα 5 Παραρτήματος 2),

γ) απόφαση ορισμού των δικαιούχων μελισσοκόμων και φορέων,

δ) αναλυτική και ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής (υπογεγραμμένες).

2. Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών τηρούνται στις ΔΑΟΚ και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

3. Η έκδοση των εντολών πληρωμής των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής (Extrait τραπέζης) διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων και τον τελικό έλεγχο των πληρωμών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ