Πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2018-2019

Πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2018-2019
Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ Β΄3250)». 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για το 2018-2019. Σε αυτή προβλέπεται ότι οι ενστάσεις εξετάζονται από την Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, η οποία και εισηγείται την έκδοση υπουργικής απόφασης για τις περιπτώσεις των απορριπτόμενων ενστάσεων. Η απόφαση επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

Οι ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έως την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Άρθρο 1

1. Η αριθμ. 3005/107013/2018 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023» (Β΄ 3250), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αριθμ. 3694/131194/28-09-2018 (Β? 4659), τροποποιείται ως εξής:

1.1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 της 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, η οποία και εισηγείται την έκδοση υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 14 και για τις περιπτώσεις των απορριπτόμενων ενστάσεων. Η απόφαση επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. Οι ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έως την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους»

1.2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 της 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων ενέχει θέση απόφασης ένταξης για τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις και αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του».

1.3. Στο άρθρο 11 της 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού έλεγχου δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως, επίσης, και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, τα οποία, όμως, αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν ηλεκτρονικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών».

Δείτε αναλυτικά εδώ