Πρόγραμμα LIFE

Πρόγραμμα LIFE
Τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη στήριξη της φύσης, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση θα κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ, που θα προχωρήσουν σε 142 νέα έργα. Με πολυάριθμα διακρατικά έργα που χρηματοδοτούνται, το LIFE θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα κεφάλαια των 196,2 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων, της φύσης και της βιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε έργα που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση περισσότερων πλαστικών. Η μετατροπή αυτών των αποβλήτων σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών και συσκευασίας είναι ένας τρόπος με τον οποίο το LIFE παρέχει πρακτική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία.

Το LIFE παραμένει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πολύτιμες υπηρεσίες του οικοσυστήματος που παρέχει η φύση και τη διατήρηση των απειλούμενων οικοτόπων και ειδών. Από τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στην Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία, το μεγάλο έργο LIFE nature θα συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 46,8 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη των δράσεων μετριασμού της αλλαγής του κλίματος, προσαρμογής και διακυβέρνησης και ενημέρωσης. Αυτό περιλαμβάνει πρακτική υποστήριξη για τα κράτη μέλη που καταρτίζουν τα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, τα οποία θα τους βοηθήσουν να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η χρηματοδότηση του LIFE θα συμβάλει επίσης στην προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην αλλαγή του κλίματος και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες και καύσωνα μέχρι έλλειψη νερού.

  • 55 έργα LIFE για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων θα κινητοποιήσουν 163,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 82,4 εκατ. Ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: τον αέρα, το περιβάλλον και την υγεία, την αποδοτικότητα των πόρων, τα απόβλητα και το νερό. Τα 20 έργα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνο 43,8 εκατ. Ευρώ για να βοηθήσουν στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια πιο κυκλική οικονομία, αύξηση κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Περίπου 14,9 εκατ. Ευρώ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.
  • 40 έργα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα υποστηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 153 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 97,5 εκατ. Ευρώ.
  • 15 σχέδια περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης του LIFE θα ευαισθητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά θέματα. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 27,2 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 16,2 εκατ. Ευρώ.
  • 11 Τα έργα LIFE για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής έχουν συνολικό προϋπολογισμό 33,7 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 18,6 εκατ. Ευρώ. Αυτές οι επιδοτήσεις δράσης απονέμονται σε έργα βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικών και επίδειξης σε τρεις θεματικούς τομείς: τη βιομηχανία, τη λογιστική / αναφορά για τα αέρια θερμοκηπίου και τη χρήση της γης, τη δασοκομία και τη γεωργία.
  • Τα 17 έργα LIFE για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος θα κινητοποιήσουν 44,2 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 22,9 εκατ. Ευρώ. Οι εν λόγω επιδοτήσεις δράσης χορηγούνται σε έργα σε έξι θεματικούς τομείς: προσαρμογή βάσει οικοσυστημάτων, υγεία και ευημερία, προσαρμογή βουνών/νησιωτικών περιοχών με επίκεντρο τον γεωργικό τομέα, αστική προσαρμογή / σχεδιασμός, αξιολογήσεις τρωτότητας/στρατηγικές προσαρμογής και νερό (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πλημμυρών, παράκτιες περιοχές και ερημοποίηση).
  • 4 LIFE για την κλιματική αλλαγή και την ενημέρωση θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση και θα ευαισθητοποιήσει την κλιματική αλλαγή. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 9,1 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 5,2 εκατ. Ευρώ.