Ποικιλίες αμπέλου: Τεχνικός Κανονισμός και εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο

Ποικιλίες αμπέλου: Τεχνικός Κανονισμός και εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου. 

Σκοπός

α) Η συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/29/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (ΕΕ L 71, 10.3.2004 σ. 22).

β) Ο καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 (Α' 164).

γ) Ο καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) στον Εθνικό Κατάλογο.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο τον Τεχνικό Κανονισμό και τους σχετικούς πίνακες ΕΔΩ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

1. ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

1.1. Ημερομηνίες εμφανίσεως βλαστικών σταδίων Οι ημερομηνίες εμφανίσεως των βλαστικών σταδίων ορίζονται κατόπιν συγκρίσεως με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποικιλίες μάρτυρες.
1.1.1. ποικιλίες λευκών σταφυλιών - Σαββατιανό (Savatiano), Ζουμιάτικο (Zoumiatiko), Βηλάνα (Vilana), Ασύρτικο (Assyrtiko), Chardonnay.

1.1.2. ποικιλίες μαύρων σταφυλιών - Μανδηλαριά (Mandilaria), Ξυνόμαυρο (Xynomavro), Cabernet Sauvignon, Κορινθιακή (Korinthiaki).

1.1.3. ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών - Ραζακί (Razaki), Cardinal, Iτάλια (Italia), Σουλτανίνα (Soultanina), Perlette.

1.2. Ημερομηνία εκπτύξεως Ημερομηνία κατά την οποία εκπτύσσεται πλήρως το ήμισυ των οφθαλμών ενός πρέμνου κανονικά κλαδευμένου και φαίνεται ο εσωτερικός τους χνοασμός σε σχέση με τις ποικιλίες μάρτυρες.

1.3. Ημερομηνία πλήρους ανθήσεως Ημερομηνία κατά την οποία, για ένα σύνολο φυτών, το ήμισυ των ανθέων είναι ανοικτά συγκρινόμενο με τις ποικιλίες μάρτυρες.

1.4. Ωριμότης (όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες και τις επιτραπέζιες ποικιλίες). Επιπροσθέτως της περιόδου ωριμότητος εξετάζονται η πυκνότης ή ο πιθανός βαθμός του γλεύκους, η οξύτης του και η αντίστοιχη απόδοση σεσταφυλές εκφραζομένη σε χιλιόγραμμα ανά αντίστοιχο εκτάριο σε σύγκριση με μιά ή περισσότερες ποικιλίες μάρτυρες που έχουν δώσει κατά το δυνατό αποδόσεις της αυτής τάξεως μεγέθους.

1.5. Ημερομηνία φυλλόπτωσης

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

2.1. Ζωηρότης: παρατήρηση κατά την άνθηση και μετά την φυλλόπτωση. Οπτική εκτίμηση του μήκους και της διαμέτρου των κύριων βλαστών. Μέση τιμή 10 βλαστών κοντά στον κορμό. (Κωδικός OIV 351).

2.2. Τρόπος μορφώσεως (θέση του πρώτου καρποφόρου οφθαλμού, προτιμώμενο κλάδεμα): (Κωδικός OIV 155).

2.3. Παραγωγή 2.3.1. κανονικότης.

2.3.2. απόδοση:

Α) Ποικιλίες: Μετράται η απόδοση της ποικιλίας (κιλά/ στρ.) σε σύγκριση με μια ή περισσότερες ποικιλίες μάρτυρες. (Κωδικός OIV 504). Β) Υποκείμενα: Μετράται η απόδοση σε μοσχεύματα ανά στρέμμα (Κωδικός OIV 551).

2.3.3. ανωμαλίες: Μικροραγία (Κωδικός OIV 222), ανθόροια (ποσοστό καρπόδεσης, Κωδικός OIV 501), ανισοραγία (Κωδικός OIV 222).

2.4. Ανθεκτικότης ή ευαισθησία (δηλώνεται από τον αιτούντα στο έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών, με υποχρεωτική προσκόμιση αποτελεσμάτων από αναγνωρισμένα εργαστήρια της χώρας ή άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.).

2.4.1. σε δυσμενείς συνθήκες: χλώρωση από έλλειψη σιδήρου (OIV 401), αλατότητα (OIV 402), ξηρασία (OIV 403).

2.4.2. σε επιβλαβείς οργανισμούς: περονόσπορος (OIV 452-1), ωίδιο (OIV 455-1), βοτρύτις (OIV 458-1), ευτυπίωση (OIV 460), φυλλόβιος φυλλοξήρα (OIV 461), ριζόβιος φυλλοξήρα (OIV 462).

2.4.3. πιθανή ευαισθησία στη σχάση των ραγών.

2.5. Συμπεριφορά κατά τον αγενή πολλαπλασιασμό (δηλώνεται από τον αιτούντα στο έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών, με υποχρεωτική προσκόμιση αποτελεσμάτων από αναγνωρισμένα εργαστήρια της χώρας ή άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.).

2.5.1. εμβολιασμός (OIV 552).

2.5.2. πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα (OIV 553)