Παράταση υποβολής παραστατικών για την «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

Παράταση υποβολής παραστατικών για την «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»
Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την παράταση υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τη Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας». 

Οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 της με αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, οφείλουν να προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή, για το έτος εφαρμογής 2019 στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, Πιστοποιητικό Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας.

Για το πρώτο έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής το διάστημα υποβολής, μετά την έκδοση της αριθ. 58191/29.07.2019 εγκύκλιου ΟΠΕΚΕΠΕ, παρατείνεται και διαμορφώνεται ως εξής: από 24/06/2019 έως και 12/08/2019.