Παράταση στα διαχειριστικά σχέδια για τις προστατευόμενες περιοχές

Παράταση στα διαχειριστικά σχέδια για τις προστατευόμενες περιοχές
Μέχρι τις 19 Απριλίου 2019 παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων. 

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1. «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του ΠΑΑ 2014-2020 ως προς την καταληκτική ημέρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, η οποία ορίζεται στις 19-04-2019. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε: 28-01-2019 -19-04-2019.

Συνοπτική Περιγραφή: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, θα αφορούν στην εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με τον σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ. Η υλοποίηση των μελετών θα είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Περιοχές εφαρμογής: Αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β? βαθμού) με σχετική αρμοδιότητα που θα καλύπτει το σύνολο της κάθε ομάδας περιοχών εφαρμογής.