Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα απονιτροποίησης
Αιτήσεις για δυο ακόμη ημέρες για ένταξη στο πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, και αφορά στην ενίσχυσή τους για την κάλυψη δαπανών που υλοποιούν με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα, η οποία προκαλείται τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Επιλπλέον η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με:

  • αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ)
  • συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση, περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο excel «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ εδώ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

Α) την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν

Β) το πρόσθετο κόστος που συνίσταται:

  • στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»
  • στο κόστος της χλωράς λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»
  • στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ
  • για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες».

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.