Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Καλλιέργειας Κρόκου

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Καλλιέργειας Κρόκου
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση έξι προγραμμάτων κατάρτισης 150 μελών του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Καλλιέργειας Κρόκου» (συνολικής διάρκειας 360 ωρών).  

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτικών:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ειδικοτήτων: Γεωπονίας ΠΕ 88.01, Φυτικής Παραγωγής ΠΕ 88.02.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

ΣΥΛΛΟΓΗ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ειδικοτήτων: Γεωπονίας ΠΕ 88.01, Φυτικής Παραγωγής ΠΕ 88.02, Τεχνολόγοι Τροφίμων - Διατροφής ΠΕ 88.04.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής (έντυπη) Χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων και το site του ΟΑΕΔ.

Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ