Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία

Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία
Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αναρτήθηκε στην Διαύγεια, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης. 

Tην ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με τα ακόλουθα στοιχεία: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων επικοινωνίας και δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, έχει διαπιστωθεί ότι η ανάδειξη των ωφελειών των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) με προεξέχον όχημα τη γαστρονομία, ως στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.

Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και παγκόσμια γαστρονομία, καθώς και οι ευκαιρίες που διαπιστώνονται σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να αποτελούν μέρος μίας μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για τη γαστρονομία που θα συνδέει βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η κατάρτιση μίας στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία που θα στηρίζεται σε μία υβριδική στρατηγική και θα λαμβάνει υπόψη της την αναγκαιότητα επίλυσης μίας σειράς οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, που εντοπίζονται στους σημαντικούς τομείς της γαστρονομίας (τομείς γάλακτος, κρέατος, οπωροκηπευτικών κλπ.), κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο (στοχοθέτηση και αρχές) μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κύριων και υποστηρικτικών παρεμβάσεων που μπορούν να συνεισφέρουν:

-στην ποιοτική αναβάθμιση και θεματική εστίαση των εκδηλώσεων προβολής του ΠΑΑ,

-στην ποιοτική βελτίωση σχετικών Μέτρων του ΠΑΑ προκειμένου οι δικαιούχοι να αντιληφθούν ότι αποτελούν έναν από τους κρίκους της αλυσίδας αξίας της γαστρονομίας, να κατανοήσουν τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της γαστρονομίας, να ευαισθητοποιηθούν και να υποστηρίξουν την οργάνωση της παραγωγής τους μέσα από μία στρατηγική επίλυσης προβλημάτων,

-στην ποιοτική αναβάθμιση αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 19, στη λογική των γαστρονομικών κοινωνιών.

Η μελέτη για την «κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία» θα αποτελείται από δύο επιμέρους φάσεις:

A. Tην κατάρτιση της υβριδικής στρατηγικής που θα αναλύει τα προϊόντα, τις πιθανές μεταβλητές τιμές σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τη μοναδικότητά του, τη θέση τους στην εσωτερική και παγκόσμια αγορά, τους τρόπους προώθησης και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, κυρίως σε επίπεδο προετοιμασίας, εμψύχωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αγρότες, κτηνοτρόφοι βασικές ομάδες-στόχοι, μαθητές κλπ.) και υποδομών, καθώς και σε θέματα διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τη δημιουργία μιας γαστροκουλτούρας..

B. Την καταγραφή και την ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στους πιο σημαντικούς τομείς της γαστρονομίας όπως: γάλα, αλλαντικά, κρέας, λαχανικά, οπωροκηπευτικά κ.ά. και αντίστοιχα την κατάρτιση ενός πλάνου προώθησης της στρατηγικής αυτής σε εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες προώθησης ποιοτικών τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας και σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 18/12/2018 έως 31/12/2019.

Όροι απόφασης ένταξης

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): Ποσοστό συμμετοχής ΕΓΤΑΑ 2014-2020: 85% (ισχύον ποσοστό συμμετοχής ΕΓΤΑΑ για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, με βάση το άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ, 2014-2020: 95%).

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:

-Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.

-Να διασφαλίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό δημοσιότητας κατά την υλοποίηση της πράξης.

-Να υλοποιήσει την πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

-Να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα ισχύοντα στις σχετικές εγκυκλίους και στο ισχύον σύστημα Διαχείρισης-Ελέγχου.

-Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωσή της.

-Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Προγράμματος.

-Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκτελεστικό Καν. (ΕΚ) 808/2013.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η πράξη επανεξετάζεται και δύναται να ανακληθεί.

Δείτε την απόφαση εδώ