Με 1 εκατ. ευρώ χρηματοδοντούνται οι «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»

Με 1 εκατ. ευρώ χρηματοδοντούνται οι «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»
Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενη έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 1.041.031,54 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.:2017ΣΕ08210060 και τίτλο: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.

Από το παραπάνω ποσό (1.041.031,54 ευρώ), ποσό ύψους 41.031,54 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.000.000,00 ευρώ.