Κομφούζιο: Ανάκληση, τροποποίηση-μεταβίβαση

Κομφούζιο: Ανάκληση, τροποποίηση-μεταβίβαση

Κομφούζιο: Ανάκληση, τροποποίηση-μεταβίβαση
Με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης

Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 12 της υπ? αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης.

Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο
 • ως αποτέλεσμα παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:
I) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

II) αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, IBAN κλπ)

III) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση).

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1018 και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις».

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης (ολική ή μερική), δεν μπορεί να αφορά στο πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται.

Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης (ολική ή μερική), για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της δράσης. Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά ανά έτος και ανά δικαιούχο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.
Στην περίπτωση τροποποίησης με σκοπό την αλλαγή IBAN, το σχετικό αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών. Στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ, ο δικαιούχος απαιτείται να προβεί σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, στην οποία ως ΑΦΜ μεταβιβαστή τίθεται το παλαιό ΑΦΜ και ως ΑΦΜ αποδέκτη τίθεται το νέο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του οπωρώνα μέσω της αλλαγής ποικιλίας της ενταγμένης στη δράση καλλιέργειας ή μέσω αλλαγής καλλιέργειας με έτερη επιλέξιμη στη δράση καλλιέργεια εντός της ίδιας καλλιεργητικής ομάδας, δηλαδή με καλλιέργεια η οποία ενισχύεται με το ίδιο ποσό ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης, δεν απαιτείται τροποποίηση της πράξης.

I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Iα) Αίτηση τροποποίησης στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014.

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού α- ντικειμένου της πράξης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου λόγω ανωτέρας βίας) καθ? όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία-εξαιρετικές περιστάσεις.

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της υπ? αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της δράσης, η διαδικασία τροποποίησης της πράξης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Iβ) Αίτηση τροποποίησης για άλλους λόγους

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρμογής. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της υπ? αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08), υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως και την 31/1/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021.

Κατ' εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ? αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβά- λουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 25/4/2018 έως και την 15/5/2018. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου).

Στην αίτηση τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης.

II. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, IBAN κλπ)

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή των στοιχείων του καθ? όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας διοι- κητικής πράξης επί της ΕΑΕ. Ειδικά στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει το IBAN του τραπεζικού λογαρια- σμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η ενίσχυση της δράσης, υποβάλλει ηλεκτρονική αί- τηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις ? Τροπο- ποιήσεις/Αίτημα Τροποποίησης ΙΒΑΝ) καθ? όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής, καταγράφοντας τον νέο αριθμό IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα.

ΙII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ

Γενικά-Αίτηση Μεταβίβασης Μεταβιβαστής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, για το οποίο έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) και το οποίο μεταβιβάζει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσής του. Αποδέκτης νοείται το διάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, το οποίο αποδέχεται τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης από τον μεταβιβαστή.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης στη διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις/Αίτημα μεταβίβασης. Στη συνέχεια ο αποδέκτης, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της δράσης στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αίτημα αποδοχής). Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσής του (μερική μεταβίβαση) μόνο μία φορά κατ? έτος, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, και σε έναν και μόνο αποδέκτη.

Η πρόβλεψη για μεταβίβαση αποκλειστικά σε έναν μόνο αποδέκτη, ισχύει και στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή). Αποδέκτης μεταβίβασης δύναται να καταστεί αποδέκτης περισσοτέρων της μίας εκμεταλλεύσεων ανά έτος.

Στην περίπτωση αυτή, και προκειμένου να υλοποιηθεί η δεύτερη χρονικά αποδοχή μεταβίβασης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η οριστικοποίηση της πρώτης αποδοχής στο ΠΣ της δράσης. Η ολική μεταβίβαση μπορεί να προκύπτει είτε κατόπιν ιδίας βούλησης του δικαιούχου είτε ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας.

Στην ανωτέρα βία εμπίπτουν οι περιπτώσεις θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του μεταβιβαστή για εργασία.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας (θανάτου του δικαιούχου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία), η μεταβίβαση δύναται να είναι αποκλειστικά ολική. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση (ολική ή μερική) σε αποδέκτη ο οποίος, σε προηγούμενη φάση, έχει μεταβιβάσει το σύνολο της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσής του (ολική μεταβίβαση).

 • Στο πλαίσιο των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική) υπάρχουν οι κάτωθι περιπτώσεις:
 • ο αποδέκτης είναι νέος δικαιούχος της δράσης
 • ο αποδέκτης είναι ήδη δικαιούχος της ίδιας Πρόσκλησης της δράσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις τηρούνται από κοινού στην ενοποιημένη πλέον εκμετάλλευση του αποδέκτη.

Ο αποδέκτης είναι ήδη δικαιούχος διαφορετικής Πρόσκλησης της δράσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά.

Τόσο στην περίπτωση της ολικής μεταβίβασης όσο και στην περίπτωση της μεταβίβασης τμήματος της ενταγμένης στη δράση 10.1.08 εκμετάλλευσης (μερική μεταβίβαση), θα πρέπει η μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση του αποδέκτη (ολική και μερική μεταβίβαση) καθώς και το τμήμα της εκμετάλλευσης που παραμένει στον μεταβιβαστή (στην περίπτωση της μερικής μεταβίβασης), να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 6 της υπ? αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας σύμφωνα με το οποίο τα αιτούμενα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του αποδέκτη της μεταβίβασης με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών, ελέγχεται στο στάδιο της πληρωμής του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης.

Επιπλέον, πέραν της υποχρέωσης τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, ο αποδέκτης ολικής ή μερικής μεταβίβασης πρέπει:

 • να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων του Άρθρου 5 της υπ? αριθ. 4197/20-4- 2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • να αποδέχεται την ανάληψη όλων των δικαιωμάτων, των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων του μεταβιβαστή που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Ο αποδέκτης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και προκειμένου να του καταβληθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης, οφείλει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής της δράσης - για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης και για κάθε επόμενο έτος, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται το σύνολο της «τροποποιημένης ενταχθείσας εκμετάλλευσης» (περιλαμβάνεται η μεταβιβασθείσα γεωργική έκταση και η, τυχόν, αρχικώς ενταγμένη στη δράση γεωργική έκταση).

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αποδεκτών της μεταβίβασης ως προς το παραπάνω σημείο υποβολής ΕΑΕ του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης εκ μέρους του αποδέκτη, ώστε η μεταβίβαση όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης, αλλά και να παράξει οικονομικά αποτελέσματα (πληρωμή του αποδέκτη για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης).

I. Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου

Ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του μέσω του ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αίτημα μεταβίβασης) δηλώνει το σύνολο ή το τμήμα της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης.

Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της δράσης στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις/Αίτημα αποδοχής), με την οποία δηλώνεται και η αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής.

Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει συνολική αποδοχή του αιτήματος του μεταβιβαστή, καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει, εφόσον το επιθυμεί, το οριστικοποιημένο έντυπο. Σε κάθε περίπτωση, ο μεταβιβαστής οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το προηγούμενο του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης έτος εφαρμογής, για το οποίο και υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο-μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρμογής π.χ. αίτηση μεταβίβασης και αποδοχή αυτής με πρώτο έτος ισχύος το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της υπ? αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως και την 31/1/2019.

Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή αυτής αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και, εφόσον εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της μεταβίβασης ισχύουν μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης της δράσης π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα η μεταβιβασθείσα πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021.

Κατ' εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ? αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 25/4/2018 έως και την 15/5/2018.

II. Μεταβίβαση λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας δικαιούχου για εργασία

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή) ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβαστή) για εργασία, η ενταγμένη στη δράση εκμετάλλευση δύναται να μεταβιβαστεί αποκλειστικά στο σύνολό της (ολική μεταβίβαση) και αποκλειστικά σε έναν μόνο αποδέκτη. Στην περίπτωση μάλιστα της μεταβίβασης λόγω θανάτου, ο αποδέκτης δύναται να είναι μόνο ένας εκ των πλησιεστέρων συγγενών του αποβιώσαντος δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση (ολικής) μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, η αίτηση μεταβίβασης πραγματοποιείται από τον αποδέκτη της μεταβίβασης.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης στο ΠΣ της δράσης είναι δυνατή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι σε θέση να το πράξει.

Ο αποδέκτης της μεταβίβασης, αφού εγγραφεί στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/), καταθέτει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Αίτημα Αποδέκτη Ολικής Μεταβίβασης) προς την αρμόδια ΔΑΟ/ ΔΑΟΚ της έδρας εκμετάλλευσής του, αίτηση μεταβίβασης επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή κατά περίπτωση τα ακόλουθα παραστατικά:
ΙΙα) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή):

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή)
 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
 • Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, των λοιπών κληρονόμων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, ότι αποδέχονται τον αποδέκτη ως μοναδικό δικαιούχο της δράσης 10.1.08.

ΙΙβ) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβαστή) προς εργασία:

 • Παραστατικό από δημόσια υπηρεσία, από το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια ανικανότη- τα του δικαιούχου (μεταβιβαστή) προς εργασία. Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της υπ? αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το α- ποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ε- νέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της δράσης, η διαδικασία (ο- λικής) μεταβίβασης της πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, θα είναι αναρτημένες στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/) μέσω σχετικού εγχειριδίου (manual).

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μια ενταγμένη στη δράση πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, μεταξύ άλλων, με την υποβολή σχετικής αίτη- σης από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στην οποία αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Ι. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης με ιδία βούληση του δικαιούχου (μονομερής διακοπή)

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη δράση (μονομερή διακοπή) καθ? όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018)/Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Διακοπή τεχνικού δελτίου από αίτημα παραγωγού).

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.

ΙΙ. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων

ΙΙα. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία

Στην περίπτωση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, οι σχετικές ενέργειες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής καρτέλας του ΠΣ της δράσης από τις αρμόδιες ΔΑΟ/ΔΑΟΚ της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των ως άνω υπηρεσιών από τους οικείους του δικαιούχου και της εκ μέρους τους προσκόμισης των ακόλουθων, κατά περίπτωση παραστατικών:

ΙΙαα) Σε περίπτωση ανάκλησης ένταξης της πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου

ΙΙαβ) Σε περίπτωση ανάκλησης ένταξης της πράξης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου προς εργασία:

 • Παραστατικό από δημόσια υπηρεσία, από το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία. Μετά την αξιολόγηση της περίπτωσης ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της υπ? αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018 /Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της δράσης, η διαδικασία ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία.

ΙΙβ. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων, εκτός περιπτώσεων θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία

Στην περίπτωση που η αίτηση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη δράση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ? εξαιρετικών περιστάσεων, εκτός των περιπτώσεων θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Διακοπή τεχνικού δελτίου λόγω ανωτέρας βίας) και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, ηλεκτρονική αίτηση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη δράση. Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της υπ? αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018 /Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της δράσης, η διαδικασία ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας-εξαιρετικών περιστάσεων, εκτός περιπτώσεων θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, θα είναι αναρτημένες στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/) μέσω σχετικού εγχειριδίου (manual).