Κλωνική Επιλογή Αμπέλου: Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία εγγραφής - διαγραφής κλώνων ποικιλιών

Κλωνική Επιλογή Αμπέλου: Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία εγγραφής - διαγραφής κλώνων ποικιλιών
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της κλωνικής επιλογής καθώς και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου. 

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου (Vitis L.) στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και η μεθοδολογία κλωνικής επιλογής.

Ως κλωνική επιλογή καθορίζεται η επιλογή γονοτύπων εντός μιας συγκεκριμένης ποικιλίας ή ποικιλίας υποκειμένου αμπέλου (Vitis L.) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται από τους στόχους της διαδικασίας επιλογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να αφορούν διαφορετικές κατηγορίες φαινολογικών χαρακτηριστικών (όπως χρόνος ωρίμανσης), παραμέτρους απόδοσης και ποιότητας (όπως προφίλ αρώματος) ή ευαισθησία και αντοχή σε βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες. Η επιλογή των κατάλληλων γονοτύπων συνδυάζεται με φυτοϋγειονομικές δοκιμές με σκοπό την απόκτηση υγιών κλώνων.

Γνωστοποίηση και διαδικασία κλωνικής επιλογής

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί την κλωνική επιλογή υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως, στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΤΕΠΚΦ) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), την έναρξη της κλωνικής επιλογής πριν από την ημερομηνία έναρξης αυτής.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:

α) Το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του,

β) την/τις ποικιλία/ες ή/και το/τα υποκείμενο/α στα οποία θα διενεργηθεί η κλωνική επιλογή και

γ) εάν η κλωνική επιλογή θα διενεργηθεί σε συνεργασία με δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας ή κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.

2. Η κατευθυντήρια οδηγία για την διενέργεια της κλωνικής επιλογής περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Επίσημοι Έλεγχοι - Αρμόδιες Αρχές

Οι επίσημοι έλεγχοι που διεξάγονται για την αποδοχή των κλώνων αφορούν:

α) Στους ελέγχους για την διαπίστωση της ποικιλιακής ταυτότητας αυτών και του/των ιδιαίτερου/ων χαρακτηριστικού/ών, όπως αυτό/ά έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και διενεργούνται από το ΤΕΠΚΦ και

β) στους ελέγχους της φυτοϋγειονομικής τους κατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 22 της 258676/29-09-2003 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και κάθε άλλης ενωσιακής και εθνικής διάταξης περί φυτοϋγείας και διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες φυτουγειονομικού ελέγχου.

Διαδικασία εγγραφής του κλώνου στον εθνικό κατάλογο - Διαδικασία διαγραφής

1. Για να καταχωριστεί ένας κλώνος στον εθνικό κατάλογο: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στην Ε.Ε. υποβάλλει στο ΤΕΠΚΦ έντυπη αίτηση εγγραφής που χορηγείται από αυτό, από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία συνοδεύεται από:

α) Τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή και τα πλήρη στοιχεία του διατηρητή, όπως αυτός ορίζεται από το πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή (το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας),

β) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας του άρθρου 8 του ν. 1564/1985 ή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας αμπέλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 (ΕΕ L 227, 1.9.1994, σ.1) και του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή. Ποικιλίες για τις οποίες δεν αναφέρεται δημιουργός στον εθνικό κατάλογο ή στον κοινό κατάλογο, ή ποικιλίες με διατηρητή τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 1649/89081/22.06.2018 απόφασης (Β΄ 2816), νοούνται ως ελεύθερες και δεν απαιτείται η υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού της παρούσας περίπτωσης,

γ) πληροφοριακά στοιχεία σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ, τα οποία περιλαμβάνουν το/ τα ιδιαίτερο/α χαρακτηριστικό/ά του υποψήφιου προς εγγραφή κλώνου, όπως έχουν καταγραφεί με ευθύνη του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή,

δ) το γευστικό προφίλ και η κατάταξη της ποιότητας του παραγόμενου οίνου από τον υποψήφιο προς εγγραφή κλώνο (εάν είναι εφικτή η μικροοινοποίηση), όπως έχουν καταγραφεί με ευθύνη του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή,

ε) αποτελέσματα εξέτασης της ποικιλιακής ταυτότητας του υποψήφιου προς εγγραφή κλώνου και τα χαρακτηριστικά από αναγνωρισμένο εργαστήριο της χώρας (όπως ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Αμπελολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Αμπελουργίας) ή της Ε.Ε.,

στ) αποτελέσματα ελέγχου φυτοϋγείας από επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο της χώρας, όπως Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ή αναγνωρισμένα εργαστήρια της Ε.Ε. και εφόσον απαιτείται αποτελέσματα της εξυγίανσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 22 της 258676/29-09-2003 απόφασης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031,

ζ) στοιχεία του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο πειραματικός αμπελώνας για τον έλεγχο του υποψήφιου προς εγγραφή κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα, τοποθεσία), εφόσον χορηγηθεί η έγκριση της παρ. 3. 2. Το παράβολο εγγραφής του κλώνου στον εθνικό κατάλογο είναι ίσης αξίας με το παράβολο εγγραφής της ποικιλίας αμπέλου, όπως ορίζεται στην 6321/ 44913/30.4.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1099), όπως κάθε φορά ισχύει και καταβάλλεται για κάθε ένα από τα συνολικά τρία (3) έτη δοκιμών της παρ. 5 του άρθρου 6. Η πληρωμή του παραβόλου για το πρώτο έτος δοκιμών πραγματοποιείται το έτος της πρώτης κανονικής παραγωγής του πειραματικού αμπελώνα ελέγχου του άρθρου 6.

3. Το ΤΕΠΚΦ ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα της παρ. 1 ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητά τους και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 1, χορηγεί έγκριση για την εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα ελέγχου του υποψήφιου προς εγγραφή κλώνου στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή. Αν η αίτηση είναι ελλιπής, το ΤΕΠΚΦ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για την συμμόρφωσή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση, εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

4. Η εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6. Το φυτικό υλικό στον πειραματικό αμπελώνα ελέγχεται από το ΤΕΠΚΦ και τις αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ως προς την ποικιλιακή του ταυτότητα και την φυτοϋγειονομική του κατάσταση, αντίστοιχα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 22 της 258676/29-09-2003 απόφασης και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και κάθε άλλης ενωσιακής και εθνικής διάταξης περί φυτοϋγείας. Το/τα ιδιαίτερο/α χαρακτηριστικό/ά για τα οποία ελέγχεται ο υποψήφιος κλώνος αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου στον πειραματικό αμπελώνα ελέγχου του άρθρου 6 και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτού, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού του άρθρου 20 του ν. 1564/1985, στο εξής ΤΕΠΥ, η οποία γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της αποδοχής ή απόρριψης του υποψήφιου κλώνου. Η εγγραφή ή η απόρριψη της εγγραφής του υποψήφιου κλώνου στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 και την παρ. 2 του άρθρου 5 της 258676/29-09-2003 απόφασης.

6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 και για την αποδοχή του πρώτου υποψήφιου προς εγγραφή κλώνου στον εθνικό κατάλογο, ο υποψήφιος κλώνος προτείνεται για εγγραφή, μόνο εφόσον διατηρεί την ποικιλιακή του ταυτότητα και διαπιστωθεί ότι πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του άρθρου 22 της 258676/29-09-2003 απόφασης και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και κάθε άλλης ενωσιακής και εθνικής διάταξης περί φυτοϋγείας, χωρίς να απαιτείται:

α) ο έλεγχος του/των ιδιαίτερου/ων χαρακτηριστικού/ών αυτού και

β) η εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα ελέγχου του άρθρου 6.

7. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί προσφυγή.

8. Σε περίπτωση αποδοχής, ο κλώνος εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο για αόριστο χρονικό διάστημα.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή στον διατηρητή κλώνου εγγεγραμμένου στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται.

10. Οι κλώνοι διαγράφονται από τον εθνικό κατάλογο, εάν:

α) Αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της αίτησης της παρ. 1 δεν είναι αληθή, ή

β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις του διατηρητή, ή

γ) υποβληθεί αίτηση διαγραφής από τον διενεργήσαντα την κλωνική επιλογή του εν λόγω κλώνου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ