Γρίπη των Πτηνών: Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης 2021

Γρίπη των Πτηνών: Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης 2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική υπουργική απόφαση. 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα), το οποίο θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγμένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους και τουλάχιστον 15 ημέρες από την τοποθέτησή τους είτε μετά το πέρας της εκτροφής, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τα σφαγεία, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες αρχές.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ελέγχου σαλμονελών).

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Το Πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση. Εφόσον στην εκμετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ορνίθων σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ

Σε ό,τι αφορά τις ινδόρνιθες, θα δειγματιστεί το σύνολο των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και των εκμεταλλεύσεων απόδοσης (πάχυνσης) σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας που διαθέτουν τέτοιες εκτροφές. Η λήψη των δειγμάτων, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, μπορεί να γίνεται είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής είτε μετά το πέρας της, στο σφαγείο. Ειδικά για τις ινδόρνιθες πάχυνσης, συστήνεται η λήψη των δειγμάτων να γίνεται στα σφαγεία που αυτές σφάζονται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση θα λαμβάνονται αιμοδείγματα από τουλάχιστον 10 ινδόρνιθες. Εφόσον στην εκμετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ινδορνίθων σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 3.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Η εφαρμογή του Προγράμματος αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της χώρας και πραγματοποιείται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων. Για πρακτικούς λόγους η δειγματοληψία συστήνεται να γίνεται στα σφαγεία όπου αυτές σφάζονται, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα από τουλάχιστον 5 στρουθοκαμήλους ανά εκμετάλλευση.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ

Η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση.Εφόσον στην εκμετάλλευση εκτρέφονται σμήνη των εν λόγω πουλερικών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Δεδομένου ότι στη χώρα μας συστηματική εκτροφή νησσών και χηνών πραγματοποιείται μόνο στις εκμεταλλεύσεις της παρούσας κατηγορίας, όταν κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαπιστώνεται η παρουσία τους σε μία εκμετάλλευση, επιπλέον των 10 τουλάχιστον αιμοδειγμάτων από τις υπόλοιπες κατηγορίες πουλερικών, θα λαμβάνονται και τουλάχιστον 20 αιμοδείγματα από τις πάπιες ή/και χήνες του πτηνοτροφείου.

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων που προβλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, ανέρχεται στις 53 σε σύνολο 120 εκμεταλλεύσεων

ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Με εγκύκλιο της αρχής της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δύναται να καθοριστεί η δειγματοληψία οικοσίτων πουλερικών που διατηρούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους.

ΠΤΗΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες υπάρχουν εκτροφεία θηραμάτων.

Λαμβάνονται τουλάχιστον 10 αιμοδείγματα ανά εκτροφείο, κατά προτίμηση πλησίον της περιόδου απελευθέρωσης των θηραμάτων. Εφόσον στο εκτροφείο διατηρούνται σμήνη πτηνών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο, αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ