Έως 6 Οκτωβρίου αιτήσεις ανάκλησης για τον Ελαιώνα Άμφισσας

Έως 6 Οκτωβρίου αιτήσεις ανάκλησης για τον Ελαιώνα Άμφισσας
Τροποποίηση της Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».  

Σκοπός της παρούσας 1ης τροποποίησης της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ4653ΠΓ-4ΚΟ) Εγκυκλίου είναι η τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής:

- Αιτήσεων Τροποποίησης Πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και

- Αιτήσεων Ανάκλησης Ένταξης Πράξης οι οποίες αφορούν στο πρώτο έτος εφαρμογής (2019) της αριθ. 515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ - 9Λ7) Πρόσκλησης της δράσης.

Ως νέα προθεσμία ορίζεται το διάστημα από τις 23.09.2019 ως και τις 06.10.2019.

Όσον αφορά την κατηγορία της τροποποίησης των στοιχείων της πράξης, έχει προστεθεί η δυνατότητα διόρθωσης της ένδειξης ύπαρξης αναχωμάτων (τραφιών) στα αγροτεμάχια για όσους δικαιούχους εκ παραδρομής δήλωσαν την ύπαρξη αναχωμάτων κατά την ένταξη.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει προστεθεί ως ξεχωριστή επιλογή αιτιολογίας στην κατηγορία «Αίτημα τροποποίησης τεχνικού δελτίου» των μεταβιβάσεων - τροποποιήσεων, σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να προβεί μόνο σε αλλαγή της τιμής του πεδίου «Αναχώματα (τράφια)» από «ΝΑΙ» σε «ΟΧΙ» (και όχι αντίστροφα) για όποια αγροτεμάχια το επιθυμεί.

Η πραγματοποίηση της τροποποίησης θα είναι εφικτή μόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ δεν θα επιτρέπεται κατά τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της δράσης έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης με οδηγίες για τη διαδικασία τροποποίησης.

Για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η Επιτροπή Ανωτέρας Βίας θα πρέπει πέρα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να καταχωρεί πλέον απλώς την ημερομηνία σύσκεψης και σύνταξης του Πρακτικού στο πεδίο Αιτιολογία Απόφασης, δηλαδή χωρίς την υποχρέωση για την ηλεκτρονική ανάρτηση του Πρακτικού στο πεδίο Αρχείο Τεκμηρίωσης.