Εξισωτική αποζημίωση: Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

Εξισωτική αποζημίωση: Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
Οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών έτους 2019 Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1641/13-05-2019, τεύχος Β΄) όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση).

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων δημιουργήθηκαν στη μηχανογραφική εφαρμογή:

α. η «Κατάσταση ένταξης στο Μέτρο 13» και

β. η «Κατάσταση Απορριφθέντων στο Μέτρο 13». Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων δίνονταν η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 μέσω της καρτέλας του Αγρότη.

1. Οι προσφυγές των παραγωγών εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη για την αξιολόγηση της αίτησης πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.

4. Η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών καθορίζεται από την υπ? αριθ. 92275/19.11.2019 σχετική Εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ

5. Οι προσφυγές υποβάλλονταν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την 20/11/2019 ως την 03/12/2019, απ? ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, Καρτέλα του Αγρότη.

6. Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί και στα δύο Υπομέτρα, πρέπει να έχουν υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά, κάθε μία από τις οποίες θα εξεταστεί ξεχωριστά.

7. Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

I. Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας, οπότε η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, οπότε δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των επιτροπών.

II. Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

8. Για τους κωδικούς της παραγράφου 7.II κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης έχει επιλέξει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής». Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί.

Στη συνέχεια:

Α) Εφόσον στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΟΧΙ», στο πεδίο «Δικαιολογητικό» αναγράφεται «Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων» οπότε ο χρήστης δεν επισυνάπτει κανένα παραστατικό και ως εκ τούτου αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των επιτροπών.

Β) Αν στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΝΑΙ», ο χρήστης υποχρεούται να επιλέξει ένα δικαιολογητικό από τη λίστα που ανοίγει στο πεδίο «Δικαιολογητικό» και

- αν το έχει ήδη προσκομίσει με την υποβολή της ΕΑΕ να επιλέξει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Επισύναψη δικαιολογητικού σε ΕΑΕ».

- διαφορετικά να το επισυνάψει σκαναρισμένο με την υποβολή της προσφυγής

Οι ενδικοφανείς προσφυγές της παραγράφου 8.Β) αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των επιτροπών και οι παραγωγοί έχουν ενημερωθεί κατά την οριστικοποίηση της ενδ. προσφυγής τους ότι αυτή βρίσκεται προς έλεγχο, και κατά την οριστικοποίηση της εξέτασης στο ΠΣ θα ενημερωθούν για το εν αποτέλεσμα της εξέτασης (έγκριση/απόρριψη) μέσω της καρτέλας του Αγρότη.

9. Με την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς προσφυγής από τον παραγωγό, δημιουργείται στο ΟΠΣΕΑΕ αυτόματα έντυπο αξιολόγησης ενδ. Προσφυγής «Προς μηχ/κή επαναξιολόγηση» ή «Προς έλεγχο» .

10. Για τις περιπτώσεις των σημείων Ι της παραγράφου 7 και 8.Α, οριστικοποιώντας ο παραγωγός την προσφυγή, αυτή λαμβάνει το χαρακτηρισμό «Προς μηχ/κή επαναξιολόγηση», και δεν αποτελεί αντικείμενο εκδίκασης από την επιτροπή, δεδομένου ότι η επαναξιολόγησή της έγκειται σε μηχανογραφική διασταύρωση δεδομένων.

11. Για τις περιπτώσεις του σημείο Β της παραγράφου 8, οριστικοποιώντας ο παραγωγός την προσφυγή, αυτή λαμβάνει το χαρακτηρισμό «Προς έλεγχο» και αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία εξετάζει τα επισυναπτόμενα παραστατικά. Οι ελεγκτές παρακολουθούν το πλήθος των ενδ. προσφυγών που έχουν για εξέταση μέσω της οθόνης ΟΣΔΕ 2019 - Ένταξη Μ13 - Ένταξη στο Μέτρο 13 και του πεδίου «Είδος εγγραφής ενδικ. Προσφυγής» - Προς έλεγχο.

12. Η οθόνη καταχώρισης του αποτελέσματος της ενδικοφανούς προσφυγής βρίσκεται στο μενού ΟΣΔΕ 2019 - Ένταξη Μ13 - Ένταξη στο Μέτρο 13. Επιλέγεται η καρτέλα «Ενδικοφανείς Προσφυγές» και εν συνεχεία η καρτέλα «Αποτελέσματα ενδικοφανών προσφυγών», όπου στο πεδίο «Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής» επιλέγεται από την επιτροπή αναλόγως η τιμή «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» και στο τέλος επιλέγεται «Καταχώριση» και «Οριστικοποίηση»

13. Η εξέταση των προσφυγών πρέπει να ολοκληρωθεί το διάστημα 4-6/12/2019 δεδομένου του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος για πραγματοποίηση πληρωμής εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019.

14. Μετά την εξέταση των προσφυγών, πραγματοποιείται γνωστοποίηση της έκδοσης των τελικών πινάκων του άρθρου 10, παρ. 6 υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 ΥΑ με τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις, μέσω ανακοινώσεως του ΕΦΔ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ., στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 και στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και γνωστοποιείται στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται, μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, σε εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Καρτέλα Αγρότη).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων - ΕΑΕ 2019. Δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την προβλεπόμενη επιτροπή Ενστάσεων.

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ: ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων ? ΕΑΕ 2019. Δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την προβλεπόμενη επιτροπή Ενστάσεων.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (18-67): Η προσφυγή θα εγκρίνεται αν σύμφωνα με το δελτίο ταυτότητας η ημερομηνία είναι εντός των ηλικιακών ορίων.(έτος γεννήσεως έως έτος πρωτοκόλλου αίτησης : 18-67 έτη)

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ : ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων. Δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την προβλεπόμενη επιτροπή Ενστάσεων.

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Η προσφυγή κατά του κωδικού απόρριψης 5 που συνδέεται με την κατηγορία λήψης άμεσης σύνταξης, και για τις οποίες περιπτώσεις υπάρχει η ένδειξη ΝΑΙ στο πεδίο της σχετικής οθόνης, θα εγκρίνεται μετά από αξιολόγηση εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα τον φορέα συνταξιοδότησης που αναγράφεται στην ενότητα «Αναλυτικά στοιχεία ένταξης» η μη καταβολή άμεσης σύνταξης προς το ΑΦΜ του αιτούντα παραγωγού. Το έγγραφο δύναται να έχει επισυναφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή ή να έχει επισυναφθεί στην ΕΑΕ 2019.

Ο ΑΙΤΩΝ/ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Η προσφυγή θα εγκρίνεται μετά από προσκόμιση εγγράφου από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια - Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ. Το έγγραφο δύναται να επισυναφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή ή να έχει επισυναφθεί στην ΕΑΕ 2019.

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ : Η προσφυγή θα εγκρίνεται μετά από προσκόμιση εγγράφου από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια -Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ σχετικά με την άρση του αποκλεισμού. Το έγγραφο δύναται να επισυναφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή ή να έχει επισυναφθεί στην ΕΑΕ 2018.

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ : Η προσφυγή θα εγκρίνεται μετά από προσκόμιση εγγράφου από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια -Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ σχετικά με την άρση του αποκλεισμού. Το έγγραφο δύναται να επισυναφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή ή να έχει επισυναφθεί στην ΕΑΕ 2018.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ/ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ) : Η προσφυγή κατά του εν λόγω κωδικού ευρήματος (με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της 1ης οριστικοποίησης ΕΑΕ, η οποία μπορεί να έχει τροποποιηθεί στην οριστική ΕΑΕ στις περιπτώσεις διοικ. Πράξης Ημερομηνία πρωτοκόλλου (ΕΑΕ)) δεδομένου ότι η ανωτέρα βία δεν ισχύει στις περιπτώσεις αιτήσεων στήριξης, δε γίνεται δεκτή.

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΔ : ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με αρχείο από ΕΦΔ. Δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την προβλεπόμενη επιτροπή Ενστάσεων.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Η προσφυγή θα εγκρίνεται μετά από προσκόμιση σχετικού εγγράφου περί μεταβολής προσωπικών στοιχείων από την Ανεξ. Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο θα διαπιστώνεται η μόνιμη κατοικία στο εσωτερικό για το έτος αίτησης 2019 κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. καθόσον ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή εφόσον κρίνει ότι ορισμένα από τα στοιχεία της αίτησής του δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά και εξ αυτού έλαβε χαμηλή βαθμολογία ή δεν συμπεριελήφθη στην κατάσταση εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης. Δεν μπορεί όμως να ανακαλέσει/τροποποιήσει στοιχεία της αίτησης με βάση τα οποία κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του διοικητικού έλεγχου αιτήσεων στήριξης.

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων ? ΕΑΕ 2019. Δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την προβλεπόμενη επιτροπή Ενστάσεων

Επίσης, σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής. Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης στήριξης/ένταξης για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η πρώτη υποβολή ΕΑΕ σύμφωνα με τις αντίστοιχες οθόνες στο ΟΠΣΕΑΕ, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Καν. 1122/2009 για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθ΄ όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.