Εκπαίδευση Εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών

Εκπαίδευση Εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών

Εκπαίδευση Εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών
Η διαδικασία για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας. 

Στα πλαίσια της οργάνωσης κύκλου εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εξουσιοδοτημένου Σπερματεγχύτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 304382 (Β΄ 1755/2004), μετά από επικοινωνία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών) και με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, η Δ/νση προστασίας των Ζώων φαρμάκων & κτηνιατρικών εφαρμογών-Τμήμα Καταγραφής & Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου & Τεχνητής Σπερματέγχυσης, με εγκύκλιό της προς τις ΔΑΟΚ εξηγεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από όλους τους εμπλεκομένους.

Η διαδικασία αυτή αναλύεται ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην οικεία κτηνιατρική αρχή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

2. Η αίτηση αποστέλλεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Με ηλεκτρονική αλληλογραφία: info@vri.gr notouda@vri.gr
  • Με fax: 2310365371
  • Με ταχυδρομείο: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 60272

Προτείνεται, ως συντομότερος κι ασφαλέστερος τρόπος αποστολής, αυτός με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετατρέποντας σε ηλεκτρονικά αρχεία (scanner ή φωτογραφία) τα έγγραφα του σημείου 1.

Οι αιτήσεις κοινοποιούνται, παράλληλα, και στην υπηρεσία ?ας (κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων, προγραμματίζει κύκλο εκπαίδευσης και αποστέλλει ανάλογη ειδοποίηση, απευθείας, σε όσους έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν, με κοινοποίηση στην κτηνιατρική αρχή της παραγράφου 1. Παράλληλα αποστέλλει στην υπηρεσία και στο Τμήμα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα και κατάλογο με τους συμμετέχοντες του κύκλου εκπαίδευσης.

4. Ο κατάλογος αυτών, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης, κοινοποιείται στην κτηνιατρική αρχή του σημείου 1 (επιτυχόντες για τους οποίους έχει αποστείλει την αρχική αίτηση), στην υπηρεσία και στο Τμήμα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (πλήρης κατάλογος).

Το κόστος για τη συμμετοχή στα σχολεία εκπαίδευσης είναι 400 ευρώ συν Φ.Π.Α. για κάθε εκπαιδευόμενο.