Εγκύκλιος τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων-απένταξης, για την «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Εγκύκλιος τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων-απένταξης, για την «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. 

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος που καθορίζει τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης

Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 12 της υπ? αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1307/Β΄/13-4-2018).

Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο
  • ως αποτέλεσμα παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:
I)  τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης
II)  αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, IBAN κλπ)
III)  μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/ M1018 και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις ? Τροποποιήσεις».

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ.