Εγκύκλιος μεταβιβάσεων-τροποποιήσεων δράσης 10.1.04

Εγκύκλιος μεταβιβάσεων-τροποποιήσεων δράσης 10.1.04
Η διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης

Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 11 της υπ' αριθμ.1013/95296/13-09-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3256/Β΄/18-9-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκληση και την αριθ. 391/15231/29.01.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο.

Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)

II αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου

III μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1014 και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις».

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο (manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/). Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της μεταβίβασης (ολική ή μερική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης (έτος αιτήσεων πληρωμής 2018), σύμφωνα και με την αριθ. 391/15231/29.01.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στο link http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/diekrinish_prosklhsh_dr ash10104_290118.pdf

Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά δικαιούχο με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων. Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.

Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων καθώς και σε αλλαγή δέσμευσης.

Αναλυτικά ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ.