Δυνατότητα προκαταβολής στο ειδικό μέτρο προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες

Δυνατότητα προκαταβολής στο ειδικό μέτρο προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες
Τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την περίοδο 2019-2023. 

Συγκεκριμένα αφορά του δικαιούχους που υποβάλλουν πρόγραμμα προβολής και προώθησης οίνων για συλλογικά σήματα (δεν προωθούνται εμπορικά σήματα), όπως περιοχές με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και δύναται να λάβουν 80% προκαταβολή επί του 80% του ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος που υποβάλλουν.

Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου όσον αφορά την ενωσιακή και εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για την περίοδο εφαρμογής 2019 - 2023, ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος Ενωσιακή Συμμετοχή 8.000.000 ευρώ ενωσιακή συμμετοχή και εθνική Συμμετοχή 4.800.000 ευρώ.

Η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

Όταν οι δράσεις προώθησης γίνονται υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών σημάτων, η εθνική συμμετοχή είναι μηδενική και η ιδία συμμετοχή αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

Όταν οι δράσεις προώθησης δεν γίνονται υπέρ μεμονωμένων επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών σημάτων και δεν ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα αυτών, χορηγείται εθνική ενίσχυση ύψους 30% της επιλέξιμης δαπάνης.

Ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση χορήγησης προκαταβολής είναι τα εξής:

α) παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου),

β) εγγυητική επιστολή προκαταβολής αορίστου χρόνου υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ, από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος V του άρθρου 26 (κεφάλαιο IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014),

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) αντίτυπα των συμβάσεών του με το ΥΠΑΑΤ και με τον οργανισμό εκτέλεσης, όταν υπάρχει,

ε) βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 19,

στ) ενδεικτική κατάσταση δαπανών, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος V του άρθρου 26, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Για τη χορήγηση προκαταβολής στο 2ο και 3ο έτος του προγράμματος, συνυποβάλλεται η έγκριση έναρξης των δράσεων των ετών αυτών από τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων».

Δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ