Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μικροί Θησαυροί της Ευρώπης

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μικροί Θησαυροί της Ευρώπης
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού (01/2020) για την επιλογή Αναδόχου («Εκτελεστικού Οργανισμού») για την υλοποίηση της Δράσης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγορά της Ελλάδας».

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού (01/2020) για την επιλογή Αναδόχου («Εκτελεστικού Οργανισμού») για την υλοποίηση της Δράσης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγορά της Ελλάδας» με τίτλο "ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

Σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο της διακήρυξης:

10.1 Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης υπολογίζεται εκτός ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής συνολικού ποσού 17.267,15 ευρώ.