Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Την ευθύνη εκπόνησης των σχεδίων αναλαμβάνει το ΥπΑΤΤ

Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Την ευθύνη εκπόνησης των σχεδίων αναλαμβάνει το ΥπΑΤΤ
Με το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» τροποποιείται ο ν. 4351/2015 (Α΄ 164) ώστε να καλυφθεί η περίπτωση αδυναμίας εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες. 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.».

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται ο ν. 4351/2015 (Α΄ 164) ώστε να καλυφθεί η περίπτωση αδυναμίας εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη της εκπόνησης των σχεδίων αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η έγκριση των σχεδίων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Με ανάλογο τρόπο 9 ρυθμίζονται τα ζητήματα χρηματοδότησης και συλλογικών οργάνων για τα διαχειριστικά σχέδια που αναλαμβάνει να εκπονήσει το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται:

Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ? εφαρμογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης υπ? αρ. 915/69142/2018 (Β? 1812) αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τις αποφάσεις έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που εκδίδονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών - Εξαιρέσεις

Με τις αποφάσεις έγκρισης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.

Δεν αποτυπώνονται ως βοσκήσιμες γαίες, εκτάσεις που:

α) έχουν γενικότερες δεσμεύσεις ή έχουν παραχωρηθεί για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας,

β) είχαν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν με άλλον τρόπο και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, με την επιφύλαξη των άρθρων 105 και 107 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας),

γ) περιλαμβάνονται σε προγράμματα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών,

δ) υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α 289), όπως ισχύει,

ε) προβλέπονται στις περιπτώσεις β` έως και ε` της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (Α 7),

στ) βρίσκονται σε πυρήνες Εθνικών Δρυμών και διατηρητέων μνημείων της φύσης.

Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών, αναφέρεται αν με τον καθορισμό, την αποτύπωση και την ορθολογική αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου της εθνικής οικονομίας και αν παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων και τμημάτων δάσους ή δασικής έκτασης ή υδάτινων παραλίμνιων ή παραποτάμιων οικοσυστημάτων, για την εξυπηρέτηση του.

Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται μία ή περισσότερες επιτροπές με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών εκπόνησης και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, στις οποίες συμμετέχουν απαραίτητα:

α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,

β) υπάλληλοι της οικείας δασικής υπηρεσίας,

γ) υπάλληλοι της οικείας αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό

δ) εκπρόσωπος της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης,

ε) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στ) εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη των εν λόγω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.