Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον αμπελώνα νήσου Θήρας

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον αμπελώνα νήσου Θήρας
Ενδικοφανή προσφυγή μπορεί να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων.  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ? Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης / Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 3157/274563/29.10.2019 1η Τροποποίηση της παραπάνω Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/ και οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, μέσω του ΠΣ 2 της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, οι οποίες ενδεχομένως υποβληθούν από υποψηφίους ανά την επικράτεια. Στον οριστικό πίνακα κατάταξης θα περιλαμβάνονται οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, των οποίων οι ενδικοφανείς προσφυγές κρίθηκαν βάσιμες

Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης εκ μέρους των υποψηφίων, πραγματοποιείται μηχανογραφικός - διασταυρωτικός έλεγχος και δημιουργείται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τις αιτήσεις στήριξης που βρίσκονται σε οριστικοποιημένη μορφή και όχι τυχόν πρόχειρες αιτήσεις στήριξης.

Κατά των αποτελεσμάτων του ως άνω πίνακα, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, ως ακολούθως:

1. Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στον προσωρινό πίνακα:

  • 1.1 ανά εύρημα ? Κωδικό λάθους
  • 1.2 για άλλους λόγους

2. Στην ενδικοφανή προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής αυτής και να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣ οποιοδήποτε επιπλέον παραστατικό προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λεγομένων του επί των λόγων απόρριψης της οριστικώς υποβληθείσας αίτησης στήριξής του ή επί των λόγων για τους οποίους η αίτηση στήριξής του διαφοροποιείται ως συνέπεια της διενέργειας του διοικητικού ελέγχου.

3. Οι οριστικές ενδικοφανείς προσφυγές των υποψηφίων, οι οποίες δεν αφορούν σε δεδομένα του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Προσφυγών), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας, και στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Οι τριμελείς επιτροπές δύνανται να αξιολογούν και δεδομένα άλλων βάσεων δεδομένων που ενδεχομένως χρησιμοποιεί το ΠΣ.

4. Σε περίπτωση ενδικοφανών προσφυγών που αφορούν δεδομένα του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) - Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) ο παραγωγός πρέπει να προσφύγει στην αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η οποιαδήποτε διοικητική πράξη δεν επηρεάζει την εικόνα της αίτησης στήριξης για τη δράση. Οι συγκεκριμένες ενδικοφανείς προσφυγές δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της Επιτροπής Προσφυγών της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

5. Οι αποφάσεις επί των προσφυγών λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών.

6. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα που μετέχουν στη διαδικασία της εξέτασης και αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986), η οποία φυλάσσεται στο αρχείο της υπηρεσίας (ΔΑΟ/ΔΑΟΚ).

7. Η εξέταση και αξιολόγηση των προσφυγών επί των κωδικών λάθους οφείλει να διεξάγεται παράλληλα με την υποβολή των προσφυγών και να ολοκληρωθεί εντός μίας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών.

8. Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρίζονται στο ΠΣ από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, οι οποίες ενημερώνουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ΕΦΔ σχετικά με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

9. Για τις ενδικοφανείς προσφυγές που δεν εγκρίθηκαν, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω της ανάρτησης του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής από τον παραγωγό, αυτόματα δημιουργείται μια οριστική αξιολόγηση της προσφυγής αυτής, στην οποία το πεδίο «Αποτέλεσμα Αξιολόγησης» είναι συμπληρωμένο με το λεκτικό «Μηχανογραφική επαναξιολόγηση».

Για την αξιολόγηση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Προσφυγών, πρέπει ο χειριστής της ΔΑΟΚ να προβεί σε «Νέα εγγραφή», στο πεδίο «Οριστική Ενδικοφανής Προσφυγή Παραγωγού» να επιλέξει από τη λίστα τον παραγωγό και να πατήσει «Καταχώρηση». Στη συνέχεια καταχωρίζει στο πεδίο «Αποτέλεσμα αξιολόγησης» την έγκριση ή απόρριψη της προσφυγής και πατάει «Οριστικοποίηση».

1.1 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ

1. 10006 «Δικαιούχος ή Σύζυγος δικαιούχου πρόωρης».

Η προσφυγή θα αξιολογείται θετικά μετά από επισύναψη στο ΠΣ σχετικού εγγράφου που έχει εκδοθεί αρμοδίως από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα ? ΔΑΟΚ. Για την εξέταση και αξιολόγηση της προσφυγής, ελέγχονται από την καρτέλα «Ενδικοφανείς Προσφυγές» του ΠΣ, το/τα αρχείο/α που έχει/έχουν επισυναφθεί στο πεδίο «Συνοδευτικά Έγγραφα» καθώς και το κείμενο στο πεδίο «Κείμενο Αιτιολόγησης», στο οποίο ο υποψήφιος αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λεγομένων του. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσφυγής καταχωρίζεται στην καρτέλα «Αξιολόγηση προσφυγών» του ΠΣ, στο πεδίο «Αποτέλεσμα Αξιολόγησης».

2. 10007 «Αποκλεισμένος διάδοχος πρόωρης».

Η προσφυγή θα αξιολογείται θετικά μετά από επισύναψη στο ΠΣ σχετικού εγγράφου που έχει εκδοθεί αρμοδίως από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα ? ΔΑΟΚ. Για την εξέταση και αξιολόγηση της προσφυγής, ελέγχονται από την καρτέλα «Ενδικοφανείς Προσφυγές» του ΠΣ, το/τα αρχείο/α που έχει/έχουν επισυναφθεί στο πεδίο «Συνοδευτικά Έγγραφα» καθώς και το κείμενο στο πεδίο «Κείμενο Αιτιολόγησης», στο οποίο ο υποψήφιος αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσφυγής καταχωρίζεται στην καρτέλα «Αξιολόγηση προσφυγών» του ΠΣ, στο πεδίο «Αποτέλεσμα Αξιολόγησης».

3. 10008 «Αποκλεισμένος από Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013».

Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων. Ο κωδικός δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

4. 10099 «Απόρριψη Ένταξης από τον ΕΦΔ».

Ο έλεγχος υλοποιείται από τον ΕΦΔ. Δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

5. 141408 «Τα στοιχεία της αίτησης στήριξης διαφέρουν από τα στοιχεία της τελευταίας ΕΑΕ».

Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση. Ο κωδικός είναι ενημερωτικός, δεν οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης και δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

1.2 ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Οι τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που δεν καλύπτονται μέσω της διαδικασίας του σημείου 1.1 της παρούσας, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ αλλά θα επανεξετάζονται στο σύνολό τους μέσω της μηχανογραφικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης κατά την τελική κατάταξη (οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης).