Ανακοίνωση σχετικά με την Καταχώρηση Ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την Καταχώρηση Ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 2018
Η καταχώρηση της επιβεβαίωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 12 Νοεμβρίου 2018 ενόψει της καταβολής πρακαταβολών έτους εφαρμογής 2018. 

Ενημερώνονται οι Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πως στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταχώρησης ευρημάτων έτους εφαρμογής 2018 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με αριθμό 51575/9.7.2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟ5Ο46ΨΧΞΧ-Ι87, http://www.opekepe.gr/metro11_biolog_kallierg.asp). Η καταχώρηση ευρημάτων αφορά τόσο την πρώτη πρόσκληση για το δεύτερο έτος εφαρμογής Δράσεων 11.1.1, 11.2.1 όσο και για τη δεύτερη πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής Δράσεων 11.2.1, 11.2.2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).