Αιτήσεις για την «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στη Μελισσοκομία

Αιτήσεις για την «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στη Μελισσοκομία
Δικαιούχοι ορίζονται Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Έως τις 20 Οκτωβρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση 6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022.

Τα ερευνητικά προγράμματα που θα ενισχυθούν, δύναται να εντάσσονται σε κάποιο από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α) Μελέτη των προδιαγραφών για την χωροταξική κατανομή και την τοποθέτηση μελισσιών, σε συσχέτιση με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και στην γεωργική παραγωγή.

β) Δημιουργία «Ψηφιακού Άτλαντα Γυρεόκοκκων».

γ) Καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας περιοχών της Χώρας.

δ) Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων - εναλλακτικών μεθόδων πρόληψης - αντιμετώπισης ασθενειών, εχθρών και ιώσεων. 

ε) Διερεύνηση βιολογικών δράσεων των ελληνικών μελιών.

στ) Χρήση των προϊόντων της μέλισσας σε καινοτόμα προϊόντα διατροφής.

ζ) Χρήση καινοτομιών σε όλες τις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.

η) Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών.

Ως επιλέξιμες δαπάνες της δράσης ορίζονται οι ακόλουθες:

i. Έξοδα προμήθειας εξοπλισμού - μόνιμου εργαστηριακού υλικού (π.χ. όργανα, μικροεξοπλισμός) και αναλωσίμων (π.χ. αντιδραστήρια, δείγματα), τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, πέραν της βασικής υποδομής του εργαστηρίου. Εγκρίνεται η ως άνω δαπάνη εφόσον περιγράφεται αναλυτικά η προμήθεια εργαστηριακού υλικού - αναλωσίμων και αιτιολογείται λεπτομερώς για ποιες ανάγκες του προγράμματος θεωρείται απαραίτητη.

ii. Αμοιβές έκτακτου προσωπικού και παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών (π.χ. ερευνητές, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό) που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος. Αυτές οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος για την ομαλή ολοκλήρωση του και δύναται να ανέρχονται μέχρι συνολικού ύψους 500 ευρώ ανά μήνα και ανά άτομο.

iii. Έξοδα για οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου ή έκτακτου) για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94). Αυτές οι δαπάνες δύναται να έρχονται μέχρι 20% της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i) και (ii).

iv. Απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 5% της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i),(ii),(iii) και μέχρι συνολικού ύψους 1.000 ευρώ.

v. Κρατήσεις υπέρ φορέα μέχρι 7% επί της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i),(ii) και (iii).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ένταξης, στην οποία αναφέρεται ο προϋπολογισμός δαπανών ανά έτος εφαρμογής και ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1Α.
 • Αναλυτική περιγραφή της υποβληθείσας ερευνητικής πρότασης, προγραμματισμός εργασιών (χρονοδιάγραμμα - περιγραφή φάσεων - παραδοτέο υλικό ανά φάση και συνολικά).
 • Μεθοδολογία - πειραματικό σχέδιο.
 • Αναλυτική κατάσταση υφιστάμενης υποδομής και εξοπλισμού.
 • Αναλυτική κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών ανά επιλέξιμη δράση για το έτος που αναφέρεται η αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2Α.
 • Απόφαση ορισμού του επιστημονικού υπεύθυνου για το έργο και του αρμόδιου για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα δικαιολογητικών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή καθώς και ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
 • Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού προσωπικού που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.

Ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στη δράση κατά το μελισσοκομικό έτος 2020, δύνανται να υποβάλουν μόνο τα υποδείγματα 1Α και 2Α, αναπροσαρμοσμένα για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, με την υποσημείωση ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έχουν ήδη κατατεθεί ως συνημμένα της αρχικής αίτησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών γίνεται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών που αναφέρονται παρακάτω.

Το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 6.1 "Εφαρμοσμένη Έρευνα" στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, αναφέρονται στην υπ' αριθ. 190/133439/25-05-2020 (Β΄ 2207) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστοχώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/fek2207_060620_ya190.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την κατάθεση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

- στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 • mtzitzinakis@miangric.gr
 • Kalogridis.D@minagric.gr

- στα τηλέφωνα:

 • 210-212 5704
 • 210-212 5769