750 δικαιούχοι εντάσσονται στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

750 δικαιούχοι εντάσσονται στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.317.623,65 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ένταξη στη δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 - 2020, 750 δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης, όπως ισχύει, κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 3.317.623,65 ευρώ.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1η Οκτωβρίου 2019 και λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης αποτυπώνονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον πίνακα 1.

Το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο προς ενίσχυση περιγράφεται αναλυτικά σε excel αρχείο ?Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.01?, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ «www.minagric.gr» και του ΠΑΑ «www.agrotikianaptixi.gr»

ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. Γραμμή βάσης- Πολλαπλή συμμόρφωση

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ? έτος και καθ? όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δέσμευσης της δράσης 10.1.01, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της υπ? αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β? 3256) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της δράσης της παρούσας, όπως ισχύει. Επιπλέον οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο τήρησης της Γραμμής βάσης, περιλαμβάνεται και η τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και Εκροών - Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.)

Β. Γενικές Δεσμεύσεις

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α. Να υλοποιήσουν την αντίστοιχη πράξη σύμφωνα με την αίτηση στήριξης που υπέβαλαν στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε κατά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο.

β. Να τηρούν κάθε έτος και καθ?όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τα γενικά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6Α και 19 παράγραφος 3 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β? 3256) όπως ισχύει.

γ. Να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως αυτές αναλύονται στο παρακάτω σημείο Γ «Ειδικές Δεσμεύσεις», στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση.

δ. Να κατέχουν νόμιμα κατ? έτος και καθ? όλη την περίοδο δέσμευσης, τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Ο έλεγχος της νόμιμης κατοχής των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων γίνεται στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρμογής.

ε. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

στ. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας /εξαιρετικών περιστάσεων.

ζ. Να υποβάλλουν κατ? έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, μέχρι τη 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη αίτηση πληρωμής μετά την ένταξη θα πρέπει να δηλωθεί/δηλωθούν το/τα αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της ενταγμένης έκτασης στα οποία θα εφαρμοσθεί η δέσμευση της μη συγκομιδής της παραγωγής.

θ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ι. Να τηρούν, καθ΄όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 4 της υπ? αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα και ο οποίος περιλαμβάνει κατ? ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία ή παραστατικά:

- Μητρώο Εισροών - Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

- Ημερολόγιο Εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και νόμιμα παραστατικά αγοράς και πώλησης προϊόντων αυτής.

Γ. Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

(α) την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη/επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμες καλλιέργειες.

(β) τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας σε ενιαίο/ενιαία αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. H εν λόγω δέσμευση είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο ίδιο/ίδια αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.

(γ) τη μη χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή.

Καθ? όλη τη διάρκεια της πενταετίας το αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια για το/τα οποία έχουν αναληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις του παρόντος άρθρου παραμένει/-νουν σταθερό/-ά και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του/τους πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια με την ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας στο/στα αγροτεμάχιο/α με την ασυγκόμιστη παραγωγή.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση ΕΔΩ