2η τροποποίηση για το μέτρο της νιτρορύπανσης

2η τροποποίηση για το μέτρο της νιτρορύπανσης
Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη, που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια. 

Τροποποίηση της αριθμ. 2882/132872/02.10.2018 απόφασης ένταξης πράξεων και ανάκληση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Σύμφωνα με αυτή δικαιούχοι είναι 4.133 έναντι των 4.169 πράξεων της αρχικής απόφασης και η συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 250.188.509,5 έναντι της συνολικής ΔΔ 254.627.063,52 ευρώ.

Η απόφαση περιλαμβάνει και τους πίνακες με όλους τους παλαιούς δικαιούχους με Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, από το έτος εφαρμογής του 2019.

Δείτε αναλυτικά εδώ