230 εκατ. για την Εξισωτική-Ξεκινούν οι αιτήσεις

230 εκατ. για την Εξισωτική-Ξεκινούν οι αιτήσεις

230 εκατ. για την Εξισωτική-Ξεκινούν οι αιτήσεις
Με εγκύκλιο-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, το ΥπΑΑΤ καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων 13.1 και 13.2 του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014 - 2020. 

Προκηρυσσό?ενα Υπομέτρα

Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. 1.2.

Στόχος των Υπομέτρων

Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς αφενός συνεπάγονται μειωμένη παραγωγική ικανότητα που οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, και αφετέρου δημιουργούν πρόσθετα κόστη για την αντιμετώπισή τους.

Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση του γεωργικού εισοδήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους γεωργούς σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, ?ε αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του διαμορφωθέντος τοπίου. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μετριαστεί σημαντικά με την αντιστάθμιση των απωλειών ?έσω χορήγησης ενίσχυσης στους γεωργούς που διαχειρίζονται γαίες εντός των ως άνω περιοχών.

Οι ενισχύσεις αυτές συμβάλλουν στην 4η προτεραιότητα της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στους τομείς επικέντρωσης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας συ?περιλαμβανομένων και των περιοχών NATURA 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» και 4Γ «Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους».

Πιστώσεις-Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 230.000.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπο?έτρα ως εξής:

Υπομέτρο 13.1: 148.000.000 Ευρώ και

Υπομέτρο 13.2 : 82.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν στο άλλο Υπομέτρο. 1.5. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές ?ε φυσικούς περιορισμούς. 

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση Μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης
  • Για τ?ή?α της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
  • Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση Μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (Μόνο για φυσικά πρόσωπα).

2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

Αναλυτικά η Πρόσκληση