Βιοποικιλότητα: Αναγκαιότητα η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων

Βιοποικιλότητα: Αναγκαιότητα η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αυξήσουν τις προσπάθειες για την προστασία των ειδών και οικοτόπων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα οδηγήσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Τα συμπεράσματα παρέχουν πολιτική καθοδήγηση για την προσπάθεια για ένα πλαίσιο παγκόσμιας βιοποικιλότητας μετά το 2020. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια φιλόδοξη, ρεαλιστική και συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα του 2030 ως κεντρικό στοιχείο της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης.

Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα την ανάγκη επείγουσας παγκόσμιας δράσης σε όλα τα επίπεδα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το Συμβούλιο σημειώνει με σοβαρή ανησυχία την ανησυχητική κατάσταση της φύσης, με περίπου ένα εκατομμύριο είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και τις σοβαρές συνέπειες της αμείωτης αλλαγής του κλίματος. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) για την επίτευξη του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να οδηγήσει με παράδειγμα και να συμβάλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και ρεαλιστικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 για να σταματήσει η απώλεια και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Είναι επίσης αποφασισμένο να ενσωματώσει τη βιοποικιλότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ όπως η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) . Τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν ομόφωνα την ανάγκη εξάλειψης επιδοτήσεων επιβλαβών για τη βιοποικιλότητα και την ενίσχυση της αναθεώρησης της εφαρμογής και της λογοδοσίας των πολιτικών, των δράσεων και των δεσμεύσεων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την εντατικοποίηση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ζητεί την πλήρη, αποτελεσματική και συνεκτική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ 2021-2027 καθώς και στις μελλοντικές πολιτικές όπως η κοινή αλιευτική πολιτική και η δράση της κυκλικής οικονομίας σχέδιο. Τα κράτη μέλη θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με αποτελεσματική χρήση πόρων, ασφαλής, κυκλική και κλιματικά ουδέτερη, η οποία επίσης προστατεύει και αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος .

Τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία να καταστούν οι εγχώριες και διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνες με το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 .

Το Συμβούλιο θα επανέλθει σε αυτό το ζήτημα προκειμένου να εγκρίνει εντολή για τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις στη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα τον Οκτώβριο του 2020 στο Κουνμίνγκ της Κίνας . Η διάσκεψη ορόσημο οφείλει να συμφωνήσει για ένα πλαίσιο παγκόσμιας βιοποικιλότητας μετά το 2020.