Ολοκληρωμένη δράση LIFE για το κλίμα στην Ελλάδα

Ολοκληρωμένη δράση LIFE για το κλίμα στην Ελλάδα
Ενίσχυση 14,2 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή της Ελλάδας στην αλλαγή του κλίματος. 

Το έργο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την εφαρμογή των δράσεων περιφερειακής πολιτικής προσαρμογής.

Θα αναπτυχθούν διάφορα πιλοτικά έργα για τρεις περιφέρειες και πέντε δήμους στους τομείς προτεραιότητας της διαχείρισης παράκτιων κινδύνων, διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, προστασίας από δασικές πυρκαγιές και διαχείρισης των υδάτων.

Αυτή η «ομάδα αναπαραγωγής» εμπειριών πραγματικού κόσμου θα αποτελέσει μέρος μιας βάσης γνώσεων των πόρων για να καθοδηγήσει και να στηρίξει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στον λεπτομερή σχεδιασμό και αξιολόγηση των δράσεων που σχετίζονται με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Το σχέδιο θα προσδιορίσει επίσης κατάλληλα συστήματα χρηματοδότησης και προγράμματα για την περαιτέρω εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και θα επανεξετάσει τόσο την εθνική στρατηγική όσο και τα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής.

Η ελληνική εθνική στρατηγική προσαρμογής, που εγκρίθηκε το 2016 έχει χρονικό ορίζοντα 10 ετών και περιγράφει γενικές κατευθύνσεις πολιτικής και δράσεις προσαρμογής σε ευαίσθητους τομείς. Πρόκειται για τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, τη δασοκομία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τους υδάτινους πόρους, τις παράκτιες ζώνες, τον τουρισμό, την ανθρώπινη υγεία, την ενέργεια και τη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των μεταλλείων), τις μεταφορές, το χτισμένο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τον τραπεζικό τομέα.