Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030
Το Συμβούλιο υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 και τους στόχους προστασίας της φύσης και αποκατάστασης που περιέχονται σε αυτήν, οι οποίοι αποσκοπούν στον καθορισμό της βιοποικιλότητας στην πορεία προς την ανάκαμψη. 

Η πανδημία Covid-19 έδειξε για άλλη μια φορά τη θεμελιώδη σημασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας για την υγεία και την οικονομική και κοινωνική μας σταθερότητα. Η βιοποικιλότητα είναι η ασφάλεια ζωής μας: παρέχει καθαρό αέρα και νερό, τρόφιμα, δομικά υλικά και ρούχα. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και μέσα διαβίωσης. Με την καταστροφή της φύσης υπάρχει επίσης ο κίνδυνος εκδήλωσης νόσων και πανδημιών. Η διάσωση της βιοποικιλότητας και η παγκόσμια διατήρηση της φύσης είναι το κλειδί για την πρόληψη νέων μολυσματικών ασθενειών.

Τα κράτη μέλη ανησυχούν βαθιά για τον παγκόσμιο ρυθμό απώλειας βιοποικιλότητας και αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών αντιμετωπίζοντας τους άμεσους και έμμεσους παράγοντες της βιοποικιλότητας και την απώλεια φύσης, όπως η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και τρόπο που χρησιμοποιούμε τη στεριά και τη θάλασσα. Το Συμβούλιο τονίζει ότι η προστασία, η διατήρηση και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τα υγιή, καλά λειτουργικά οικοσυστήματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας και στην πρόληψη της εμφάνισης και της εξάπλωσης νέων ασθενειών.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στόχους πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στις σχετικές μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις. Επαναλαμβάνει επίσης την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθούν πλήρως αυτοί οι στόχοι σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και η δασοκομία και η συνεκτική εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει τον στόχο της δημιουργίας ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών με καλή διαχείριση και της προστασίας τουλάχιστον του 30% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και του 30% της θαλάσσιας περιοχής της ΕΕ. Το Συμβούλιο τονίζει ότι αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά τα κράτη μέλη, με όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς όρους. Αυτό το δίκτυο πρέπει να βασίζεται στο δίκτυο Natura 2000 και να συμπληρώνεται από πρόσθετους ορισμούς από τα κράτη μέλη.

Επιβεβαιώνει ότι απαιτείται περισσότερη φιλοδοξία για την αποκατάσταση της φύσης όπως προτείνεται με το νέο σχέδιο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης και αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση της φύσης, υπό την προϋπόθεση εκτίμησης επιπτώσεων.

Υπογραμμίζει ότι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και ότι όλες οι σχετικές προτάσεις πρέπει να καταρτίζονται και να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να οδηγήσει με παράδειγμα στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας και στην ανάπτυξη ενός φιλόδοξου νέου παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα των Ηνωμένων Εθνών στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα το 2021.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη επιθυμούν ένα σημαντικό ποσοστό του 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ και των δαπανών της ΕΕ επόμενης γενιάς που είναι αφιερωμένες στη δράση για το κλίμα να επενδυθούν σε βιοποικιλότητα και λύσεις που βασίζονται στη φύση που προωθούν τη βιοποικιλότητα.