Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φόροι: Στο 9,5% η αύξηση στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φόροι: Στο 9,5% η αύξηση στην Ελλάδα
Αύξηση 3%, σε ονομαστικές τιμές, σημείωσαν το 2018 τα περιβαλλοντικά έσοδα στην ΕΕ. 

Συγκεκριμένα τα σχετικά έσοδα ανήλθαν σε 324,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν κατά 49% υψηλότερα σε σχέση με το 2002, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η αξία των εν λόγω εσόδων αντιπροσωπεύει το 2,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ (ΑΕΠ) και το 6% των συνολικών δημόσιων εσόδων της ΕΕ από φόρους και κοινωνικές εισφορές.

Η συμβολή των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά δημόσια έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές μεταβλήθηκε σημαντικά στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2018, με τα υψηλότερα μερίδια να καταγράφονται στη Λετονία (10,9%), Βουλγαρία (9,8%), Ελλάδα (9,5%), Σλοβενία (9,4 %) και την Κροατία (9,3%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα μικρότερα μερίδια παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (4,4%), στη Γερμανία (4,5%) και στη Σουηδία (4,8%).

Να σημειωθεί ότι οι φόροι ενέργειας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο (77,7%) των εσόδων του κοινοτικού περιβαλλοντικού φόρου για το 2018, ακολουθούμενοι από τους φόρους μεταφορών (19,1%) και τους φόρους ρύπανσης και πόρων (3,3%).

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές διακρίνουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες περιβαλλοντικών φόρων, με συγκεκριμένο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, που σχετίζονται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τη ρύπανση και τους πόρους.

Τα οικονομικά μέσα για τον έλεγχο της ρύπανσης και τη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελούν σημαντικό μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το φάσμα των διαθέσιμων μέσων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη και χρεώσεις, εμπορεύσιμες άδειες, συστήματα επιστροφής των καταθέσεων και επιδοτήσεις.

Οι περιβαλλοντικοί φόροι χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των οικονομικών φορέων, είτε πρόκειται για παραγωγούς είτε για καταναλωτές. Η ΕΕ ευνόησε σταδιακά αυτά τα μέσα, διότι παρέχουν ένα ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η χρήση οικονομικών εργαλείων προς όφελος του περιβάλλοντος προωθείται στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 , στους στόχους της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» .