Δάσωση γεωργικών γαιών: αλλαγές στους ελέγχους και στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Δάσωση γεωργικών γαιών: αλλαγές στους ελέγχους και στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
Δημοσιεύθηκε τρίτη κατά σειρά τροποποίηση της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 "Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Οι αλλαγές αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και τη διαδικασία των ελέγχων. 

Συγκεκριμένα ως προς τη Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης:
Στο άρθρο 7 της αρ. 800/16-01-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄128/2015) οι παράγραφοι 5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:
5. Οι φορείς υλοποίησης μετά την καταχώρηση στο σύστημα των στοιχείων των δηλώσεων εφαρμογής προβαίνουν στη διεξαγωγή των ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και καταχωρούν τα αποτελέσματα αυτών στο σύστημα.
Συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους εφαρμογής ανά καθεστώς ένταξης. Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης, προκειμένου ανα λάβουν γνώση οι  ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Στη συνέχεια οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συγκροτούν φάκελο πληρωμής δικαιούχων ανά καθεστώς
ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων.

Οι ενστάσεις επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής δύνανται να υποβληθούν
από τους δικαιούχους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

7. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι Φ.Υ. προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και συγκροτούν, ανά καθεστώς ένταξης, νέο φάκελο πληρωμής δικαιούχων.

Έλεγχοι
Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 τα σημεία β. αα. και β. εε. της αρ. 800/16-01-2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 128/Β΄/2015) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
β. Επιτόπιοι έλεγχοι
αα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές όπου ο ένας τουλάχιστον είναι δασολόγος ή δασοπόνος, όπως αυτοί ορίζονται από το φορέα υλοποίησης, με την συνδρομή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λεπτομέρειες σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους, δύνανται να καθοριστούν σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του Καν.809/2014 και υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου, μπορεί να προαναγγελθεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

Η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων των δεσμεύσεων του δικαιούχου όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας καθώς και το σύνολο των επί πλέον δεσμεύσεων, που μπορούν να ελεγχθούν κατά την στιγμή της επίσκεψης.
εε. Το δείγμα εξάγεται μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος και τηρεί αρχείο με τη μεθοδολογία επιλογής δείγματος, με βάση τα ακόλουθα:

  • Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 25% του δείγματος
  • Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 75% του δείγματος, βάσεικριτηρίων επιλογής τα οποία είναι:
    i. ύψος ενίσχυσης για το τρέχον έτος εφαρμογής
    ii. μέγεθος εκμετάλλευσης (συνολική ενταγμένη έκταση σε ha)
    iii. αριθμός αγροτεμαχίων της έγκρισης
    iv. κυρώσεις που επιβλήθηκαν τα παρελθόντα έτη εφαρμογής.