Αγρότες: Οι θεματοφύλακες του εδάφους

Αγρότες: Οι θεματοφύλακες του εδάφους
Διατήρηση του εδάφους μας για την προστασία των τροφίμων μας. 

Εκτιμάται ότι 275 εκτάρια γεωργικής γης καταστρέφονται καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες από τις παγκόσμιες εδαφικές προμήθειες είναι κακή ή εξαιρετικά κακή κατάσταση. Η καλή ποιότητα του εδάφους είναι, ωστόσο, απαραίτητη για τη γεωργία και το σύστημα παραγωγής τροφίμων, και ως εκ τούτου το καλής ποιότητας έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας.

Το έδαφος είναι το σύστημα υποστήριξης για τα θρεπτικά συστατικά, τη βιοποικιλότητα, το νερό και την οργανική ύλη, τα οποία και είναι απαραίτητα για την παραγωγή τροφίμων. Αυτό κάνει τους αγρότες "τους θεματοφύλακες του εδάφους". Οι αγρότες εξαρτώνται από το έδαφος και έχουν την ευθύνη να το προστατεύουν και να το χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο.

Αειφορία και έδαφος

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων έχει καταστεί θεμελιώδης στη γεωργία, ιδίως όταν καταπολεμά τις κλιματικές αλλαγές, διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και διατηρώντας το περιβάλλον. Το νερό και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και συνδέονται στενά, καθώς η ποιότητα και η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία θα επηρεάσει το έδαφος. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή γεωργική πολιτική έχει θεσπίσει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του εδάφους. Η αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των αγροτών με τα βασικά πρότυπα για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων και τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Κατ? αυτόν τον τρόπο θέτει μια βάση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση του εδάφους. Με λίγα λόγια, οι γεωργοί πληρώνονται για την προστασία του εδάφους και των άλλων πόρων που χρησιμοποιούν.

Οι άμεσες πληρωμές που είναι διαθέσιμες στους γεωργούς μπορούν επίσης να συνδέονται με τη συμμόρφωσή τους με τα αποκαλούμενα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, τα οποία μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διατήρηση του εδάφους καλής ποιότητας.

Τα μέτρα αυτά, που μπορούν να καλύψουν έως και 30% των άμεσων ενισχύσεων, απαιτούν από τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειες, να διατηρήσουν μόνιμους βοσκότοπους και να αφιερώσουν το 5% της αρόσιμης γης σε «περιοχές οικολογικής εστίασης».

Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας του εδάφους, στη διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Η προστασία του εδάφους περιλαμβάνεται επίσης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία διαχειρίζονται τα ίδια τα κράτη μέλη.

Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία είναι δύο από τους έξι βασικούς τομείς προτεραιότητας για την αγροτική ανάπτυξη και το έδαφος αποτελεί σαφώς σημαντικό μέρος αυτού.

Τα μέτρα αυτά απέδειξαν ότι έχουν θετικό αντίκτυπο. Οι πρόσφατες εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ του 2000 και του 2010 ο ρυθμός διάβρωσης του εδάφους μειώθηκε κατά 9% συνολικά και κατά 20% στην αρόσιμη γη.

Η βιώσιμη χρήση του νερού και του εδάφους συμβαδίζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Μια ομάδα εργασίας για το νερό και τη γεωργία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, ελπίζοντας να ενισχύσει τις επενδύσεις και να εξαπλωθεί βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υδάτων στην Ευρώπη.

Ως επακόλουθο, δημιουργείται ένα κέντρο γνώσεων για το νερό και τη γεωργία και θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τα τέλη του 2018. Θα συνδέει και θα ενσωματώνει τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών καθώς και τη δημιουργία νέων γνώσεων. Με τη μορφή μιας δικτυακής πύλης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διοικήσεις των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν ευρέως πρόσβαση στον εντοπισμό των πιο πιεστικών προβλημάτων και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη γεωργία.

Έρευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία επικεντρώνεται επίσης στη διαχείριση του εδάφους. Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, 56 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε έργα σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους κατά την περίοδο 2014-2017.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα SOILCARE χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 983.450 ευρώ. Στόχος του έργου αυτού είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει πολλά υποσχόμενα συστήματα καλλιέργειας βελτιώνοντας το έδαφος και αγρονομικές τεχνικές για την αύξηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας.

Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας νέας γενιάς συστημάτων βελτίωσης του εδάφους που λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020, άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε έρευνα σχετικά με το έδαφος.

Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) ασχολείται επίσης με το έδαφος. Πολλές ομάδες εστίασης, οι οποίες αποτελούνται από ομάδες εμπειρογνωμόνων που προτείνουν προσανατολισμό για μελλοντικά έργα, εργάζονται στο έδαφος είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Για παράδειγμα, μία από αυτές τις ομάδες έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο με θέμα «Οργανικά θέματα εδάφους».

Επιπλέον, επιχειρησιακές ομάδες ασχολούνται επίσης με αυτό το ζήτημα, ενώ περίπου το 5% όλων των επιχειρησιακών ομάδων που ασχολούνται με τη διαχείριση του εδάφους.

Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε καινοτόμα έργα. Για παράδειγμα, μια επιχειρησιακή ομάδα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για την «κάλυψη της διαχείρισης των καλλιεργειών για τη βελτίωση της βιολογίας του εδάφους». Επιδιώκει να συγκρίνει τις επιπτώσεις των διαφόρων μεθόδων κάλυψης καλλιεργειών - μιας καλλιέργειας που καλλιεργείται για την προστασία και τον εμπλουτισμό της διαχείρισης του εδάφους στη βιολογία του εδάφους.

Η μελλοντική ΚΓΠ και η διαχείριση του εδάφους

Η τρέχουσα κοινή γεωργική πολιτική προσφέρει διάφορα μέσα για την προώθηση της βιωσιμότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, η επόμενη ΚΓΠ θα επιδιώξει μια πιο στοχοθετημένη, φιλόδοξη αλλά ευέλικτη προσέγγιση, δίνοντας την ευθύνη στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν ένα συνδυασμό υποχρεωτικών και εθελοντικών μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ.

Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη προσαρμογή των μέσων στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις, ενώ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με φιλόδοξους στόχους της ΕΕ.