Συνεταιρισμοί: Απαλλάσσονται από το φόρο για το αποθεματικό

Συνεταιρισμοί: Απαλλάσσονται από το φόρο για το αποθεματικό
Το Β' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποφαίνεται ότι δεν εμπίπτουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμού στις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4172/2013 και του άρθρου 23 του νόμου 4384/2016 περί ειδικής φορολόγησης του αφορολόγητου αποθεματικού. 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ανοίγει ο δρόμος για διεκδίκηση επιστροφής του ειδικού φόρου που καταβλήθηκε από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ο οποίος είχε επιβληθεί γενικότερα στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα η με αριθ.239/2019 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του ν.4384/2016 αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθ.239/2019 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του ν.4384/2016, υπάγεται στην εξαιρετική φορολογική μεταχείριση που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.4 και 13 του άρθρου 35 του ν.2810/2000, της παρ.16 του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016 και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και επομένως, δεν εμπίπτει στη φορολόγηση, την οποία προβλέπει η διάταξη της παρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Ομοίως, δεν εμπίπτει στη φορολόγηση την οποία προβλέπει η τελευταία αυτή διάταξη ούτε το μέρος του πλεονάσματος που διανέμεται στα μέλη του συνεταιρισμού είτε αυτό καταβάλλεται στα μέλη είτε διατηρείται ως εξατομικευμένη κατάθεση στον συνεταιρισμό και επομένως αυτό φορολογείται μόνο στο εισόδημα των μελών του συνεταιρισμού και όχι στο εισόδημα του νομικού προσώπου του συνεταιρισμού».