Στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

Στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά
O συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών κατά το έτος 2015 ανήλθε σε 37.455 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 22.854 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 25.133 με Τρίτες Χώρες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα στοιχεία των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά τομείς της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, NACE Αναθ. 2, και κατά τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, για το έτος 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών κατά το έτος 2015 ανήλθε σε 37.455 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 22.854 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 25.133 με Τρίτες Χώρες. Αντίστοιχα, η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε σε 67.237,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 35.684,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 31.552,6 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές με Τρίτες Χώρες.
Το 55,0% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», το 9,6% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)» και το 35,4% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών».
Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισαγωγές, από το σύνολο των 31.590 επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν εισαγωγές συνολικής αξίας 41.957,2 εκατ. ευρώ, το 46,9% (19.673,2 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 21,3% (6.741 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, το 10,7% (4.486,7 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες αποτελούν το 19,8% (6.246 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 42,4% (17.797,2 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι οποίες αποτελούν το 58,9% (18.603 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.
Αντίστοιχα, για τις εξαγωγές, από το σύνολο των 17.732 επιχειρήσεων συνολικής αξίας 25.279,8 εκατ. ευρώ, το 68,6% (17.336,9 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 33,1% (5.865 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, το 7,7% (1.955,3 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες αποτελούν το 17,9% (3.179 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 23,7% (5.987,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι οποίες αποτελούν το 49,0% (8.688 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.
Από την ανάλυση των στοιχείων των εισαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 87,5% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 31,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 13.302,9 εκατ. ευρώ.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 4,5% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23,6% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 9.892,0 εκατ. ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,2% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 44,4% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 18.636,0 εκατ. ευρώ.
Από την ανάλυση των στοιχείων των εξαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 85,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 28,0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 7.096,0 εκατ. ευρώ.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 6,2% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 21,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 5.479,6 εκατ. ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,5% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 50,0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 12.640,7 εκατ. ευρώ.
Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος των συναλλαγών που διενήργησαν, παρατηρείται ότι το 25,9% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και το ήμισυ περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών (47,7%) πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 76,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, το 25,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και πάνω από το ήμισυ περίπου της συνολικής αξίας των εξαγωγών (53,6%) πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 75,1% πραγματοποιήθηκε από 500 συνολικά επιχειρήσεις.
Από την ανάλυση των εισαγωγών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στους τομείς «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν πάνω από το 1/2 (51,5%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών.
Αναφορικά με τους τομείς «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, των Κατασκευών και των Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι 20 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (48,1%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών.
Όσον αφορά στον τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι 100 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 39,8% της συνολικής αξίας των εισαγωγών και οι 500 επιχειρήσεις σχεδόν τα 2/3 (65,4%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών.
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, από την ανάλυση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στους τομείς «Μεταποίησης, της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι 20 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν πάνω από το 1/2 (51,9%) της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Στους τομείς «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι 20 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 41,5% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.